Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 502894)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
"Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта."

Военный энциклопедический лексикон, издаваемый Обществом военных литераторов и, посвященный его императорскому высочеству наследнику цесаревичу великому князю Александру Николаевичу [Прутский - Сардес] (240,00 руб.)

0   0
Страниц678
ID70203
Военный энциклопедический лексикон, издаваемый Обществом военных литераторов и, посвященный его императорскому высочеству наследнику цесаревичу великому князю Александру Николаевичу [Прутский - Сардес] [Электронный ресурс] .— 1856 .— 678 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/70203

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Военный_энциклопедический_лексикон,_издаваемый_Обществом_военных_литераторов_и,_посвященный_его_императорскому_высочеству_наследнику_цесаревичу_великому_князю_Александру_Николаевичу_[Прутский_-_Сардес].pdf
Стр.1
ВОЕННЫЙ ЭІЩИКЛОПЕДПЧЕСКІІІ ЛЕКСИКОНЪ ПЗДАВЛЕМЫІІ ОБЩЕСТВОМЪ ВОЕННЫХЪ й ЛЙТЕРАТОРОВЪ-. НЗДЛНІЕ ВТОРОЕ. Т МЪ XI. СЗАНКТПЕТЕРВУРГЪ. \Ш.
Стр.2
ВОЕННЫЁ ЭНЩШЯОПЕДЕЧЕСКІЙ ШСІКОНЪ
Стр.3
В О Е Н Н Ы Й ЛЕКСИКОНЪ Н;! ;і А и л к м ы II ОБЩЕСТВОИЪ ВОЕННЫХЪ И ЛИТЕРАТОРОВЪ, іі п 111; і; и І ц к и п ы и ЕГО ІІМІІЕРАТОРСКОМУ ІІЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЁКСАНДРУ НИКОЛАЁВЦЧ.У. 5 и з д л іі і !•: н т о і> о ІІ. ТОМЪ XI. С. ІІЕТЕРБУРГЪ. ВЪ ТІШОГРАФШ IJAUllArO ІІПЛБЛ ЕГО И Ы 11 Е !• А Т () і> С К А Г О В Е J 1) Ч Іі С Т U Л ІІО ВОЕІІІІО-УЧЕБПЫЫЪ аАІіЕДЕНІНМЪ. 1856.
Стр.4
ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ съ т мъ, чтобы no отнечатаніи иредставдсно было въ Ценсурныіі Комитетъ узаконеиное число экземпляровъ. С. ІІетербургъ, 18 декабря 1856 года. Ценсоръ U. Е.іатне. 2007051546
Стр.5
Военный_энциклопедический_лексикон,_издаваемый_Обществом_военных_литераторов_и,_посвященный_его_императорскому_высочеству_наследнику_цесаревичу_великому_князю_Александру_Николаевичу_[Прутский_-_Сардес]_(1).pdf
POG Тульскап ^г 3. 4. 5, (і. губсрнія. зды: 1. Тульскій. 2. Алексинскіи. Каширскій. Веневскій. ЕшіФаискін. Богороднцкій. 10. 11. 12. 7. Ефремовскій. 8. Новосильскій. Чериьскій. К левсиіи. Одоевскій. Крапнвенскііі. 9. Москооска/і губернін. У зды: 1. Московскііі. 2. Бронницкій. 3. Коломенскій. 4. Серпуховскіи. 5. ІІодольскій. 6. Вереискій. 7. Можайскій. 8. Рузскій. 9. Звенигородскій. 10. Богородскій. 11. Волоколаі іскШ. 12. Клннскій. 13. Дмитровскіи, Іілодимгрская губернія. У зды: 1. Владимірскііі. 2. Ковровскіц. 3. Вязниковскій, 4. Гороховецкііі. 5. Муромскій. 6. ПІуйскій. 7. Суздальскій. 8. Переславльскій. 9. Юрьевскій. 10. Александровскій, J1 . Покровскій. 12. Судогодскій. 13. Меленковскііі. Ряэанскаа губерпгя. У зды: 1. Рязаискііі. 2. Спасскій.' . 3. Каеиыовскііі. 4. Егорьсискій. 5. Зараискііі. 6. Сапожковскііі. 7. Михайловскій. 8. Иронскій. 9. Скошшскій. 10. Рлжскій. 11. Ганенбургскііі. 12. Даиковскііі. Рязань Спасігь Егорьевскъ ЗарайскКасимовъ ! Саиожокъ Михайловъ ІІронскъ Сколинъ Ряжскі) ' . . . . . . Ранснбургъ Данковъ 18,711 2,643 7,781 3,712 6,029 3,401 3,821 1,665 10,578 2,251 3,982 2,492 1849 г. Владиміръ Гороховецъ Муромъ. Піуя. ......... . Суздаль. Іховровъ Вязники, . Иереславль-Зал сскііі. . Юрьевъ-иольскііі. . . . Александровъ Покровъ. ....... . Судогда Меленкн. , . . . І .' . . . 13,405 1,844 3,543 2,200 9,109 8,408 5,250 6,335 3,867 3.907 1,694 2,124 3,574 iH'id Москва Брониицы Коломна Серпуховъ. Подольскъ. Верея. Звенигородъ Богородскъ. ..-.,. . Волоколамскъ Клинъ. Дмитровъ Можаискъ. . Руза.. .• , 373,800 2,387 12,598 12,196 1,640 4,920 2,853 2,366 1,260 1,736 1,290 3,990 5,284 1850 г, Тула Алексинь Кашира Веневъ 'ЕішФань. . Богородицкъ...... . Ефремовъ. . чГ Иовосиль Чернь Б левъ. Одоевъ. . . Краппвва . * . . . 54,626 2,031 3,185 3,661 3,124 7,215 7,057 3,042 2,660 7,843 3,080 2,127 1850 г. — .m — POG
Стр.1
FCC СимСтрская губерніп. У зды: 1. Симбирскій. 2. Сенгилеевскій. 3. Сызранскій. 4. Буиискій. 5. Корсупскій. <з. Алатырскій. 7. Курнышскііі. 8. Ардатовскііі. Till. УРДДЬСКОЕ ПРОСТРДНСТВО. Казанскал губсрніл. У зды: 1. Казанскій. 2. Свіяжскій. 3. Чебоксарскій. 4.Козьмодемьяиск. 5. Ядринскій. Цывильскій. Тетюшскій. Спасскій. Лаишевскій. Чистопольскііі. 10. 6. 7. 8. 9. \ і. МамодыЧпскій. 12. Царевококшайскій Вптская губерніп. У зды: і. Вятскій. 2. Слободскііі. 3. Орловскій. 4. Котельиическііі 5. ГІолннскій. . 6. Яранскііі. 7. Уржумскііі. 8. Малмыжскій. 9 Елабужскііі 10. Сарапульскій. 11. Глазовскііі. Пермскал губерніл. У зды: 1. Пермскій. 2. Соликамскій. 3. Чердынскіи. 4. Оханскій. 5. Осинскій. 6. Кунгурскііі. 7. КрасноуФимскііі. 8. Екатеринбургск. 9. Шадринскій. 10. Камыіпловскій. 11. Ирбитскіи. 12. Берхотурскііі. Псрмь. ...» . . Соіикамскъ. . , Чсрдынь. . . . , Оханскъ. Oca. ...... . Кунгуръ. Красноуфимскъ. Екатеринбургъ. Шадринскь. Камышловъ. Прбитъ. . . . Всрхотурье. . . . , . , . . . . . , . . 13,262 2,985 3,081 1,334. 2,183 7,762 2,607 15,852 4,885 1,9253,181 3,019 1851 Вятка. .... . Слободской. . . Орловъ. . . . . , Ічотельничъ. Нолинскъ. Я])анскъ. Уржумъ. Малмыжъ. Елабуга. . . . . . . . . . . . . , Сарапулъ. .. . Глазовь. . . -. . . . . 9,379 6 032 2,902 2,415 1,981 1,330 966 1.366 4,740 5,427 1,081 1850 Калаиь Свіяжскъ Чебоксары Козьмодемьянскъ. Ядринъ Цыввльскъ. .. . Тетюши Снаскъ Лаишевъ Чистополь. .' . . -. Мамадышъ. . . . . Царевококшайскъ. •. 45,049 1,703 4,382 4,107 . 2.078 1,244 2,092 2,152 2,877 9,212 2,842 912 1851 г. Симбирскъ Сенгилей Сызрань . . . Буипскъ Корсун7> Алатырь. Курнышъ Ардатовъ (наАлатыр ). 35,574 6,082 14,337 4,130 8,060 7,247 3,711 5,751 1851 г. 1850 г. ;ш — POO
Стр.2
TOO Оренбург скап губерпіп. лд ы: 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. УФИМСКІЙ. Бирскііі. Мензслинскііі. Белебеііскій. Орснбургскііі. Стсрліітам;іцкіпВерхнеу|)альскііі Іронцкій. Чслябпнскій. Самарсісал губерпгл. У:Гзды: 1. Самарскиі. 2. С'гаві)оиольскііі. 3. Бугульминскій 4. Бугурусланскій. 5. Бузулуі^скій. 6. Николаевскій. 7. Новоузенскій. IX. ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯЕДСКОЕ. Тіыборгская губерніл. У зды: 1. Странда. 2. Ккшмепс. 3. Лаивеси. 4. Яскисъ. 5. Эуряпа. 6. Кексгольмскіі! южыыіі. 8; Сордовнла. 9. .Сальмисъ. ІІіолапдскал, >г Выборгъ Фридрихсгамь. .... . Вильманстранді.. ... . 7. Кексгольлскііісредніи. губерпіп. 'Ьзды: 1., Расеборіскііі-западиыіі., 2. Расеборгскііі-во схочныіі. 3. Гельсишс. 4., Ііерно. Або-Боернебпргпкп п , губсрнгн. У зды: 1. Алаидскііі 2. 3. 4. 5. 6. 7. Велю. БИІІДІО. Ііикіе. Халико. Ншкиііі - кунда. Верхнс - СатаСатакунда-веіжіиіі Бьсрнеборгъ Раумо. . . 5,306 Ксксгольмь Ссрдоболь Гельзіінг<і>орсъ гл. г. . Эконесъ Й-орго Ловиза. Або. . . . .'; іЕюстадъ . . . . . . . . . . 6,-750 3,808 890 1,280 816 1, 774 1,340 2,794 ,3,016 13,542 2,()57 Самара Бугуруслань. . , . . . . Вузулукъ Ставрополь Бугульма Николаевскъ. ..... . Ііовыи-Узень. ' ; . 19,753 4,205 4,155 5,903 4,826 6,350 6,055 УФЯ, Мензелинскъ Белебей Бирскъ. . . ' Оренбургъ. ...... . Сторлитамакъ Берхнеуральскъ . , . Троицкч»- ....... . Чслябинскъ . . 12,900 1,782 3,699 1,393 7,407 3,632 336 FOC 1,930 ' ' 1,570 3,204
Стр.3
POG 8. Верхне, - Сатакунда-средній. 11. Маску. - 337 - 10. Верхне-Сатакунда-нижніЁ. - 9. Верхне - Сатакунда. Тавастгускап губе.рнгл. У зды; 1. Верхне - Холлоласкій. 5. Сатакунда. 4 Нижне - Сякмякинскій, - 3. Верхне- Сякмякинскін. 2. Нижне - Холлоласкій. Cm. Михе.іъскал губерпгл. У зды: 1. Гейнольскій. 2. Ст. Михельскій. 3. Іоккаскій. 4. Рандасальмскій. Вазаская губсрнгп. У зда: 1. Корсгольмскійюжныіі. . '. . . 3. Корсголымскіііс верный. губернгл. 4. Куортане. 5. Лауккасъ. Куопіоскап У зды: 1. Карсльскій-верхній. 2. Карельскііі-нижній. 3. Иденсальмскііі. 4. Куопіоскій. 5. Рауталамби, Улеоборгская губертгі. У зды. 1. Салоскііі. 2. Улеоскій. 3. Каянскііі. 4. Кемискііі. 5. Лапландскій. X. ЦАРСТВО ПОЛЬСНОЕ. Августовсісал губерніл. У зды: 1. Сувалкскій. То ъ XI « Сувалки губ. г. 10,420 1854 года. 22 Брагестадъ. . . . Улеоборгъ. . . . Каяна. ...'. . Торнсо 2,200 5,070 5І0 600 Ваза; 2. Корсгольмскііісредиііі. . .,. . Кристішонстадъ Нюкарлеби. . . . Каскъ Э. .. . Іоэнсу. Куоніо Гамла-К арлеби. Якобстадъ. Юнеск^оле. . . , . . . . . . , 3,120 2,190 1,030 2,627 1,527 310 717 120 2,810 Геіінола Ст. Мнхель. Неіішлотъ. .': . . . . 947 5G3 816 Таммерфорсъ. Нодепдаль,. . Тавастіусь . (Хеменлинна). POG 2,896 562 2,462
Стр.4
POG ~2. Кальварійскій. 3.- Маріампольскій. 4. Сейненскіи. 5. Августовскій. 6. Ломжинскій. Плоцкал губернія. У зды: 1. Плоцкій. 2. Пултускій. 3. Остроденскій. 4. Пржаснышскіи. 5. Млавскій. 6. Липыовскій. Варшавскал губернія. У зды; 1.. Варшавскій. 2. Сташіславовскііі 3. Равскій. 4. Ловичскій. 5. Гостинскій. 6. Ленчинскій. 7. Куявскій. 8. Конинскій. 9. Калишскій. 10. С радзскій, 11. Велюнскій. 12. Шотрковскіи. Аюблинскал губернгя. У зды: 1. Люблинскій. 2. Красноставскііі. 3. Груб шовскій. 4. Замойскій. 5. Радзинскій. 6. Луковскій. 7. Бяльскій. 8. С длецкіи. Радомская губернія. У зды: 1. Радомскій. 2. Б лецкій. 3. Опатовскій. 4. Сандом ржскііі 5. Стопиицкій. 6. М ховскій. ' 7. Олькумскій. 8. Опочинскіи. Б. АЗІЯТСКАЯ РОССІЯ: I. КАВКАЗСКІЙ КРАЙ. Дербентская губернгя. У зды: і. Дербентскій. 2. Кубннскій. Дербентъ. Куба. . . 10,713 7,907 1849 г. 1851 г. Одькушъ. . . Опочно. .' . . Сандом ржъ. Стопница. . . М ховъ. . . Радомъ. . . . К дьце. . . . Опатовъ. . . 10,231 4,196 3,649 3,149 2,261 1,478 1,652 3,698 Луковъ. . . . Бяла. . . С дльцы. Лшблинъ. . . Красноставъ, Груб шовъ. Яновъ. , . . . Радзинъ. . . . . . . 15,508 3,866 6,532 3,449 2,513 3,400 3,994 7,880 1854 г. Ловичъ. . . , Кутно. Варшава. Минскъ. Рава. Ленчица. . . , . . . , . , . Велюнъ. . . . Шотрковъ. , Влоцлавекъ,, Конинъ.. . , Калишъ. .>>..;. С радзъ. . , . , 157,436 1,168 4,690 5,046 5,741 5,338 6,162 4,151 11,778 4,629 3,418 9,878 1854 г. Плоцкъ.. . Цултускъ. Остроленка. ІІржаснышъ Млава. Лнпно. . . , . . 12,728 4,772 3,364 3,816 3,957 3,431 1854 г. — ЗП8 — Кальварія. Маріямполь. Сейны. Августово. Ломжа, . . . . POC 8,248 3,359 3,329 7,900 5,804 1854 года.
Стр.5
Военный_энциклопедический_лексикон,_издаваемый_Обществом_военных_литераторов_и,_посвященный_его_императорскому_высочеству_наследнику_цесаревичу_великому_князю_Александру_Николаевичу_[Прутский_-_Сардес]_(2).pdf
Стр.1

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически