Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 548607)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта.

Сольфеджио. 1 класс. Пятилетний курс обучения (180,05 руб.)

0   0
Первый авторВарламова А. А.
АвторыСемченко Л. В.
ИздательствоМ.: ВЛАДОС
Страниц145
ID733047
АннотацияУчебное пособие организовано по тематическому принципу: включает теоретический материал 16 тем, упражнения и задания. В приложении даны песни для исполнения с аккомпанементом педагога, ритмические упражнения, произведения для слухового анализа.
Кем рекомендованоМинистерством культуры Российской Федерации в качестве учебного пособия для учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств
Кому рекомендованоАдресовано учащимся 1 классов детских музыкальных школ и школ искусств, занимающимся по пятилетней программе обучения. Может применяться на занятиях с учащимися 1 классов, занимающимися по семилетней программе обучения.
ISBN979-0-9003254-0-2
УДК78.01:784(075)
ББК85.90
Варламова, А.А. Сольфеджио. 1 класс. Пятилетний курс обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для учащихся детской музык. школы и детской школы искусств: [ноты] / Л.В. Семченко, А.А. Варламова .— М. : ВЛАДОС, 2018 .— 145 с. — (Библиотека детской музыкальной школы) .— ISBN 979-0-9003254-0-2 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/733047

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Сольфеджио._1_кл._Пятилетний_курс_обучения_учебное_пособие_для_учащихся_детской_музыкальной_школы_и_детской_школы_искусств..pdf
УДК (075)78.01 784 ББК 85.90 В18 Р е ц е н з е н т ы: зав. отделом музыкальнотеоретических дисциплин Методического кабинета по учебным заведениям искусств и культуры Комитета по культуре Москвы Б. Р. Иофис; преподавательметодист ГМУ им. Гнесиных, заслуженный работник культуры России В. П. Середа Варламова А.А. В18 Сольфеджио. 1 класс : пятилет. курс обучения [Ноты] : учеб. пособие для учащихся дет. муз. шк. и дет. шк. искусств/ А.А. Варламова, Л.В. Семченко. — М. : Издательство ВЛАДОС, 2018. — 143 с. — (Библиотека дет ской музыкальной школы). ISMN 979-0-9003254-0-2 Агентство CIP РГБ Учебное пособие организовано по тематическому принципу: включает теоретический материал 16 тем, упражнения и задания. В приложении даны песни для исполнения с аккомпанементом педагога, ритмические упражнения, произведения для слухового анализа. Адресовано учащимся 1 классов детских музыкальных школ и школ искусств, занимающимся по пятилетней программе обучения. Может применяться на занятиях с учащимися 1 классов, занимающимися по семилетней программе обучения. УДК (075)78.01 784 ББК 85.90 ISMN 979-0-9003254-0-2 © Варламова А.А., Семченко Л.В. 2017 © ООО «Издательство ВЛАДОС», 2017 © Оформление. ООО «Издательство ВЛАДОС», 2017
Стр.3
142 —Œƒ≈–Δ¿Õ»≈ ŒÚ ‡‚ÚÓÓ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 œËÏÂÌ˚È Í‡ÎẨ‡Ì˚È Ô·Ì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 “≈ÿ 1. ÃÂÚ. –ËÚÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 œÛθ҇ˆËˇ ‰ÓÎÂÈ. ƒ‚Û‰ÓθÌ˚È Л Ú∏ı‰ÓθÌ˚È ÏÂÚ . . . . . . . . . . . . . . . . 8 –ËÚÏ˘ÂÒÍË ‰ÎËÚÂθÌÓÒÚË: ˜ÂÚ‚ÂÚË, ‚ÓÒ¸Ï˚Â. –ËÚÏ˘ÂÒÍËÈ ËÒÛÌÓÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ÕÓÚ˚. —ÍËÔ˘Ì˚È Л ·‡ÒÓ‚˚È Íβ˜Ë. ê·‚ˇÚÛ‡. –„ËÒÚ˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 “≈ÿ 2. –‡ÁÏÂ. “‡ÍÚ. √‡Ïχ. œÓÎÓ‚ËÌ̇ˇ ÌÓÚ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 –‡ÁÏÂ˚ Л . “‡ÍÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 √‡Ïχ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 œÓÎÓ‚ËÌ̇ˇ ÌÓÚ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 “≈ÿ 3. ‘‡Á‡. ÃÓÚË‚. À‡‰. “Ó̇θÌÓÒÚ¸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ŒÒÌÓ‚Ì˚ ÔÓÌˇÚˡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 “Ó̇θÌÓÒÚ¸ ƒÓ χÊÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 –‡Á¯ÂÌË ÌÂÛÒÚÓȘ˂˚ı ТЪЫФВМВИ ‚ ÛÒÚÓȘ˂˚Â. ¬‚Ó‰Ì˚ Á‚ÛÍË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 “≈ÿ 4. ƒËËÊËÓ‚‡ÌË ̇ . œ‡ÛÁ˚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 —ıÂχ ‰ËËÊËÓ‚‡Ìˡ ̇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 œ‡ÛÁ˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 “≈ÿ 5. —ÚÓÂÌË χÊÓÌÓÈ „‡ÏÏ˚. «Ì‡ÍË ‡Î¸ÚÂ‡ˆËË . . . . . . . . . . . . . . . . 46 “≈ÿ 6. “Ó̇θÌÓÒÚ¸ – χÊÓ. “‡ÌÒÔÓÌËÓ‚‡ÌË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 “≈ÿ 7. ƒËËÊËÓ‚‡ÌË ̇ . œÓÎÓ‚ËÌ̇ˇ ÌÓÚ‡ Т ÚÓ˜ÍÓÈ . . . . . . . . . . . . . 53 “≈ÿ 8. «‡Ú‡ÍÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 “≈ÿ 9. ŒÔ‚‡ÌË ÛÒÚÓȘ˂˚ı ÒÚÛÔÂÌÂÈ. ÃÂÎӉ˘ÂÒÍËÈ Ó·ÓÓÚ «ÓÔ‚‡ÌË» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ŒÔ‚‡ÌË I ТЪЫФВМЛ у ЪУМЛНЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ŒÔ‚‡ÌË III ТЪЫФВМЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ŒÔ‚‡ÌË V ТЪЫФВМЛ у ‰ÓÏË̇ÌÚ˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 “≈ÿ 10. “Ó̇θÌÓÒÚ¸ —Óθ χÊÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 B0055C
Стр.143
143 “≈ÿ 11. –‡ÁÏÂ . ÷·ˇ ÌÓÚ‡. √·‚Ì˚ ТЪЫФВМЛ Î‡‰‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 “≈ÿ 12. “Ó̇θÌÓÒÚ¸ ‘‡ χÊÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 “≈ÿ 13. ÿÂÒÚ̇‰ˆ‡Ú˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 “≈ÿ 14. »ÌÚÂ‚‡Î˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 œÓÌˇÚË ËÌÚÂ‚‡Î‡. ÃÂÎӉ˘ÂÒÍËÂ Л „‡ÏÓÌ˘ÂÒÍË ËÌÚÂ‚‡Î˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 ƒËÒÒÓ̇ÌÒ˚ Л ÍÓÌÒÓ̇ÌÒ˚. —ÂÍ‚ÂÌˆËˇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 œËχ ˜ËÒÚ‡ˇ (˜.1). ŒÍÚ‡‚‡ ˜ËÒÚ‡ˇ (˜.8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 ê‚ËÌÚ‡ ˜ËÒÚ‡ˇ (˜.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 —ÂÍÛ̉˚ ·Óθ¯ËÂ Л Ï‡Î˚ (·.2, Ï.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 “ÂˆËË ·Óθ¯ËÂ Л Ï‡Î˚ (·.3, Ï. 3). ê‡ÌÓÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 “≈ÿ 15. “Ó̇θÌÓÒÚ¸ —Ë-·ÂÏÓθ χÊÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 “≈ÿ 16. Œ‰ÌÓËÏ∏ÌÌ˚ ÚÓ̇θÌÓÒÚË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 œ–»ÀŒΔ≈Õ»≈. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 œÂÒÌË ‰Îˇ ЛТФУОМВМЛˇ Т ‡ÍÍÓÏÔ‡ÌÂÏÂÌÚÓÏ Ô‰‡„Ó„‡ . . . . . . . . . . . . . . 126 –ËÚÏ˘ÂÒÍË ԇÚËÚÛ˚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 œÓËÁ‚‰ÂÌˡ ‰Îˇ ÒÎÛıÓ‚Ó„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 B0055C
Стр.144

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически