Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 502955)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
"Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта."

Журналы Нежинского... уездного земского собрания... очередного... 1878 года (160,00 руб.)

0   0
Первый авторНежинское уезд. земское собрание
Страниц167
ID70632
Нежинское уезд. земское собрание. Журналы Нежинского... уездного земского собрания... очередного... 1878 года [Электронный ресурс] / Нежинское уезд. земское собрание .— 1879 .— 167 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/70632

Предпросмотр (выдержки из произведения)

3) Избраніе коммисіи по устройству больницы въ Ыосовк . -к а а craoq нітидято d 4) О дорожныхъ сооруженіяхъ въ черт селенщ. <...> 6) О субсидіи на общественное призр ніе. " it" 7) Объ увеличеніи нвартирныхъ Становымъ Приставамъ. <...> _ 4 — 10) Объ ассигнованіи пособія на реальное училище въ Чернигов . <...> 2) О недостатк суммъ ассигнованныхъ въ пособіе семействащть нижцихъ .чиновъ,,, „„„„«щ» „1 Щ> ЕСТОВТЯО G d ^ L B H ^ Y ^ 3) О назначеніи кв ртирн. подицейск. урядникамъ. <...> . 1} Заявленіе. гласнаго Майбороды о выдач здиыхъ денегъ Членамъ Управы. ра;<ъ- 2) О. <...> 10) Избраніе члена въ ревизіонную коммисію Губернскаго Земскагс Собранія. <...> — 6 — 19) Докладъ коммисіи см тъ и раскладокъ. <...> 1) Утвер?кденіе см тъ и раскладокъ. и 2) Отчетъ Директора Кулжинскаго о ревітзіи училнщъ. г ТІ (0І '>П 6ІІГ- .ая оцтооп ^гыаон кіі oqooo ;І і.оа ыінэші^евц О (21 - нінбротьяон ^ 5 0 (81 І кіиоооп еЬрвдиэ О (^І . <...> Прочитано сообщеніе Черниговской Губернской З йскЬй: Угіравы отъ Й Э ^ п р Ж й 1878 года 'Ыі ЭДІ 1438 о В Ы С О Ч А Й І П Е Й благЬдарнос*й Губернскимъ гласнымъ за пожёртвбвайіе Губернскимъ Земскимъ Собраніемъ 10000 руб. сер. на покрытіе расходовъ, произведенныхъ Чернигрвскимъ м стнымъ управленіемъ общества „Краспаго К р <...>
Журналы_Нежинского..._уездного_земского_собрания..._очередного..._1878_года.pdf
Стр.1
I ^ .шжшн^^аг^ #^ІЖ ОНЕРЦНАГО ЗЕІСКАГО СОБРАШЯ і ГОДІ. I. fe жъжимг. ТипограФІя Г. JL ПІапирыг. 1879. m^f SPSSS "' " " ~" " ~ ^'^^Й «й^ г
Стр.2
Г us Н ЖИНСКАГО ОЧЕРЕДНАГО У ЗДНАГО ЗЕМОЕАГО СОБРАНШ ,0 н a п о a 8 о д я т А т А а П -ТТІ 1С=Г. таяМвянт нълшнъ. ТипограФІя Г. Л. Шапиры. •'8 7 9.
Стр.3
'.1 -V""' м .- -- •-- •:л7 ••;і,,.,.:_,:::. :"^\:-г: F "влиАчаоо от.мтажав ПЕЧАТАТ Ь ДОЗВОЛЕНО . •Jy да п*итт GCCP 1 / .СГНІІЛІФН ШБЛІ ,В. .' І кіФлдіопнТ М V
Стр.4
— j-. _ ouaufiaq ви кібоооп ыіиваоніііоов сг50 (01 .й- -о-лш KOHOFQoaqsa нісоооп йсяо^пто я-^О ( Л ПРЕДІІЕітТИЗРШЕННЫХІ) ЗЕІСІИ СОБРАНІЕМІ. лг 62 зас данілхъ Ы 5 no 8 Октлбрл еключительно. ..ыннваоні^ШШГ^кк^о ^ятвтоод н О (S Журналъ 5 Октября № 1. ,оіі .нгрп ([Яая HIHOFBHSBH U (Ь Пов рка правъ гласныхъ. шнвеоніис Избрані Секретаря Собранія. 1) ВЫСОЧАЙШАЛ благодарность за пожертвованіе 10UU0 тысячъ рублеи. 2J Изораніе коммисш см тъ и раскладокъ. 3) Избраніе коммисіи по устройству больницы въ Ыосовк . -к аа craoq нітидято d 4) О дорожныхъ сооруженіяхъ въ черт селенщ. 5) О выдачй пособія Монастырищской школ . 6) О субсидіи на общественное призр ніе. " it" 7) Объ увеличеніи нвартирныхъ Становымъ Приставамъ. 8) О назначеніи 0 /о вознагражд. казнач.: за пріемъ и храненіе зеыскихъ суммъ. 9) О найм пом щеній для этапных пунктовъ.
Стр.5