Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 502731)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
"Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта."

Журналы... Мценских уездных земских собраний... XXXVI очередного... [1901 года] (80,00 руб.)

0   0
Первый авторМценское уезд. земское собрание
Страниц56
ID70505
Мценское уезд. земское собрание. Журналы... Мценских уездных земских собраний... XXXVI очередного... [1901 года] [Электронный ресурс] / Мценское уезд. земское собрание .— 1902 .— 56 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/70505

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ЖУРНАЛЪ XXXVI очередного Мценскаго ¥ эднаго SGMскаго Собранія. ІІріі(\ гсгвовали: предс датель собранія Мценскій у здііый иредводитель дворянства Н. А. Матв евъ, гласные: А. <...> Передь ввачаломъ бобранія Мцснскій у здный иредводитель дворянства Н. А. Матв евъ продлииаілъ иочтиті, память умершаго гласіі.аіо С. <...> [\ Мацнева ііаііпхпдий. которая и бнніа отслужсиа въ іірисутствіи вс хъ иргібывшихъ глаеныхъ и депутата отіб луховнаги в домства. <...> — 4 — Собраніе открыто подъ предс дательствомъ Мценскаго у здпаго предводителя дворянства Н. А. Матв ева въ 11'/з часовъ утра. <...> 1) Пров рены по списку явившіеся гласные и прочнтаны заявленія лицъ о невозможности прибыть въ зас даніе собраиія, прнчемъ причины неявки г.г. гласпыхъ признаны уважительными. <...> 2) Предс дателемъ собранііі прочитаны: предложеніе Г. Орловскаго Губернатора отъ 31 августа за № 741, о разр шеніи созыва XXXYI очередыаго Мценскаго у зднаго земскаго собранія на 29-е сентября и ув домленія: Курско-Орловскаго управлепія государствепиымп іімуществами отъ 24 іюля за № 7872 о назначеніп представителемъ отъ Мпнистерства землед лія іі государственпыхъ имуществъ зав дывающаго Карачевскимъ л сничествомъ старшаго Л сиого Ревизора г. Кириллова п Орловской духовной копсисторіи отъ 25 сентября за № 15389, о назначеніи депутатомъ отъ духовиаго в домства протоіерея о. <...> 6) С. А. Тпньковъ заявилъ, что въ настоящемъ году какъ и въ предшествовавшемъ году отчеты и доклады управы разосланы такъ поздно, что получены <...>
Журналы..._Мценских_уездных_земских_собраний..._XXXVI_очередного..._[1901_года].pdf
РС«І ^ t^Jrw'4 іГ?^4ліі чГ^Г' w" « A£^»^ *іМ5^Ч.г I ^if^y J дЬ*SL?JP_. yl^Sj'^j v^k* ;.?f «^ j 4fc» '^', ^ Г^рЛ P^Nl • Ь^ 'ж іЗІ P a V'fe*.^'' РІ5 r^j Ir^dl-l i-'r1 г ^ ^ЭІ ^v^^ j 1 ^ ' л^ ' ПтРу w ЙЕ \ •ЬГі* лС
Стр.1
*і iPvlltU у / • • . . йіішішівііщіішііаіішіш іоіін^аііаііаіівііаіітвквііаіівііяіііцаішіатііві ^А . ПВІШІІШІІШІІВІІШІІІ Р : ?: XXXVI ОЧЕРЕДНАГ О ЫЦЕНСКАГО 0(1 t уъздіиго ЗЕМСКАГО COE^^^HISH:. • b re О fE. l 1. Тппогряфія Губерпсваго [Іравленіл і !> <> a 11 ^-ГЭ й А_ГЕ-«-О'І_А. ^і«ііііпішііаіішііЕііаіішіп:іаіішішіпііаііаілішішітпіпппвііашіпіттпіпі«ііпішіішіштііаііпіпіпі»ат(
Стр.2
1(6 ЖУРНАЛЪ ^zsi^s:^^ ! О"Т =З:Е]ЬЭ Е!^І.Н^^І-, О УЪЗДНАГО ЗЕМСКАГО COE^^^^HCT. ОРЕЛЪ. Тиаографія Губ рнскаго Правленія. 1902.
Стр.3
Печатать разр шено. •.нина 1..., в. И. ЛЕНИНА
Стр.4
Еопія. ЖУРНАЛЪ XXXVI очередного Мценскаго ¥ эднаго SGMскаго Собранія. ІІріі(\ гсгвовали: предс датель собранія Мценскій у здііый иредводитель дворянства Н. А. Матв евъ, гласные: А. А. ГІроташинскій, Н. Д. Сухаревъ, Н. П. Галаховъ. В. А. Сафоновъ, С. А. Тиньковъ, А. П. Римгкш-Корсаковъ. Е. Д. Шмаковъ, Л. А. Кореневъ, Д. Н. Шеііішшъ, С. .1. Орембовскій, В. П. Васильевъ, И. К. Юрасовскііі. II. И. Казачекъ, С. П. Яковлевъ, И. И. Кошеверовъ, П. 0. Домогатскій, Л. В. Генчель, В. И. Констаитиновъ, Н. Ф. Кураковъ, Н. Г. Леоновъ, И. В. Жплшгь. П. Н. Дироф евъ. К. П. Овсянпиковъ, М. Я. Баевъ, В. С. Алисовъ. Ф. Т. Роншовъ. А. П. Казаког.ь и ліміутатъ отъ духовпаго в домства протоlepefl о. Никпта Лебедевъ. 1-е зас даніе 29-го Сентября 1901 года. Передь ввачаломъ бобранія Мцснскій у здный иредводитель дворянства Н. А. Матв евъ продлииаілъ иочтиті, память умершаго гласіі.аіо С. [\ Мацнева ііаііпхпдий. которая и бнніа отслужсиа въ іірисутствіи вс хъ иргібывшихъ глаеныхъ и депутата отіб луховнаги в домства. He прибыли: гласные—А. К. Марчонко, В. А. Беэръ, А. А. Угршіовъ, Н. Н. Святскін и Е. П. Олучевскій, ЧИНОВІІІІКЪ отъ уіі|іііилонія государств ниыміі имуществами г. Кирплловъ и Мцонскій городскоіі голова П. Ф. Ивановъ.
Стр.5