Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 505902)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
"Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта."

Калеки перехожие : Сб. стихов и исслед. П. Бессонова. Ч. 1-[2] Ч. 1 (240,00 руб.)

0   0
Первый авторБессонов Петр Алексеевич (1827-1898)
Страниц858
ID70269
Бессонов Петр Алексеевич (1827-1898). Калеки перехожие : Сб. стихов и исслед. П. Бессонова. Ч. 1-[2] Ч. 1 [Электронный ресурс] / Бессонов Петр Алексеевич (1827-1898) .— 1861 .— 858 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/70269

Предпросмотр (выдержки из произведения)

— Тутъ возговоритъ Иваиъ да Богословецъ: « В дь ты истшіныіі Христосъ да Царь Небесный! <...> Тутъ возговоритъ [ проглаголетъ; речетъ имъ ] Иванъ да Богословецъ [ Иваыій Златоустііі; Иванъ Архіепискупъ; Иванъ Предотеча]: 5 « В дь ты іістиішый [ Гоіі еси; охъ Господіі ты; Владыко] Христосъ да Царь иебесиыіі! <...> Поворчаль Алёшинька Поповпчь младъ, По халъ ко городу Кіеву, И таісъ прі халъ во стольноіі Кіевъ градъ. <...> Во то же время и во тотъ же часъ Прі халъ князь изъ чиста поля, И съ иимъ Добрыпюшка Нпкитичь младъ: Молода княгиіія Апракс евна Позоветт. <...> Добрьшя опъ по халъ во Кіевь градъ, А и т калшси въ Іерусалимъ градъ. <...> Который не ВІІДІІТЪ солнца аркаго: Вйдиш. брате, сужішчара, Впдпшь, братецъ, колодника, Сужиичара, тавнпчара, Кололника, заключеннаго, Gp пе иицпі бела данка, Что не вижу дпя б лаго, Тешке путе да путуем, Ходпть ТЯЖІШМЪ иутемъ дорогою. <...> Увпд лъ богатый брата своего: — Братецъ моіі, братецъ, убогой Лазарь! <...> « Братецъ ты, братсцъ, богатый Лазарь! ч- 50 « Hanoft, накорми, на путь проводн! » <...> Да закричалъ Лазарі. громкішъ голосомъ: « Милисливый братець моіі, ты богатой челов къ! <...> — H e паметаваи, братецъ моіі, грубостн моей, —Выетупи, родитый ыоіі, пзъ рая ты вонъ, —Обмочи ты въ морс, братъ, а мизгінный свой перстъ, —Окропіі, родимыіі мой, смёрдныя мои уста, 85. <...> « Есть ли у тебя, братець моіі, злато и сёребро, » Селеііая *) им нія и богатества <...>
Калеки_перехожие__Сб._стихов_и_исслед._П._Бессонова._Ч._1-[2]_Ч._1.pdf
Стр.1
u Я - 'VІяиг.заш Іневыпэетсяі .'I
Стр.2
105 •.d /I ^ ^/fj л tit Й /•«4. f; 3 L9 ЭБ
Стр.3
КАЛ ІШ ПЕРЩОЖІЕ. ^БОРНИКЪ стиховъ и з е л т. д о в А н і к П. ВЕЗСОВОВАЧАСТЬ I. Hbisijfiii . 1.
Стр.4
4
Стр.5
Калеки_перехожие__Сб._стихов_и_исслед._П._Бессонова._Ч._1-[2]_Ч._1_(1).pdf
410 Царнща Даміаиища, Безбожпый царь бус рманища Возговорилъ ко святому Егорію Храброму: 45. —Ой ты гой еси, чудный бтроце, — Святый Егорііі Хорабрый! — Покпнь в ру истинную христіянскую, — Пов руи в ру Латынскую, — Молись моимъ богамъ скумирскіимъ, 50. — Покланяйся моимъ идоламъ! — Святый Егорій проглаголуетъ: « Злод іі царища Даміанища, « Безбоікиыіі пёсъ босурманища! « Я умру за в ру христіянскую, 55. « He покину в ру христіянскую, « He буду в ровать Латынскую, « Латыискую, бусурмаискую, « He буду молиться богамъ твоимъ кумирскіимъ, « He поклонюсь твоимь идоламть І )!» 1 ) Сталъ онъ Георгія допрашішати: — Ты которую, Георгій, в ру в руешь, — Которому Богу молишься?— «Я в рую в ру крещеную, « Въ Мать Божію Богородицу, «Въ Тропцу неразд лпмую.» А злод й царище Дентіашще: — Ты уві.руй, Георгій, мою в ру, — Поклонпйся, Георгій, моимъ идоламъ: — Я устрою теб св тлую св тлицу, — Дамъ теб слугу в рную, — Дамъ теб злата-сёребра, — Драгоц пиая каменя.— Святый Георгііі проговаривалъ, Святыіі Храбрыіі проглаголавалъ: • < Злод й царпще Дектіанпще! «Мн не надо отъ тебя злата-сёребра, « He надо св тла св тлица,
Стр.1
411 60. Ha TO царище расиаляется ' ). Повел лъ Егорья во пилы пилнть; He довл еть Егорі.ю пйлы инліпь: По Божьему повел иію, По Егоріеву лоленію, 65. He берутъ пйлы Жидовскія; У шілъ зубья позагнулися *; , Мучители вс утомнлися: Возставалъ Егорііі на р звы ноги, Поетъ стихи херувимскіе, 70. Превозноситъ гласы все архангельскіе s Возгбворитъ царище Деміанище Ко святому Егорію Хараброму: — Оіі ты гой ecu, чудныіі отроце, — Святый Егорііі Хорабрыіі! 75. — Ты покииь в ру истиішую христіянскую, — Пов руй въ в ру Латыпскую!— А святой Егорій проглаголуегь: « Я умру за в ру хрнстіянскую, « He покину в ру христіянскую, 80. « He буду в ровать во Латынскую, « ЛатыисЕгую, бусурманскуіоі» На то царище опаляется, Въ своемъ сердц разозляется. Повел лъ Егорія въ топоры рубить; 1 2 « He надо слуга в рпая. « Пропадешь на семъ св ту на б лоемъ, « Co златомъ со сёребромъ, « Съ драгоц ннымъ камепемъ; « Велпка наша п ра крещеная, л Мать Божія Богородпца, « Еще Тропца неразд лимая!» ) Зло-паляюще ) У пплъ зубьё обломалося, Нич мъ святаго Георгія не вредитъ. 3 ) Онъ гласы гласитъ до небесъ свои: « Велика наша в ра крещеная, н проч. ) .
Стр.2
S5. He довл ті. Егорья въ топоры рубить: По Божію ііовел ііію, По Егоріеву лолспію, lie Перутъ Егорія топоры И мецкія; По обухъ лёзья приломилися І ) , 90. А мучит ли вс пріутомилися; Да возстаетъ Егорій иа р звы позп, Оиъ поетъ стихп херувнмскіе, Превозноситъ гласы архапгельскіе. Возговоритъ царнще Демг.шште 95. Ко Егорію Храброму: — Оіі ты гой еси, отче Егоріи Храбрыіі! — Пов руй в ру Латыпскую!— А святыіі Егорііі проглаголуетъ: « Я умру за в ру хрік гіяпскую, 100. « He покину в ру хріістіяискую, « Ие буду в ровать Латыпскую!)) Царища Демьяппще ua пего опаляется. Повел лъ Егорія въ котёлъ сажать; He довл ть Егорію во котл снд ть, 105. Во котл сид ть, на смол кип ть: Сталъ же Егорій посреди котла, Посреди котла и посреди смолы, Оиъ поетъ стихи херувнліскіе, Превозпоситъ гласы все архапгельскія ') . 110. Возговорнтъ царнще Демі.яиище: — Покипь в ру истпниую хрнстіяпскую, — Пов руй мою в ру Латыпскую, — Латынскую, бусурмаііскую! —Святый Егорій проглаголуетъ: 115, « Я пе буду в роваті, в ру бусурмапску ю, 1 ) У топорьеігь по обухъ лезвіё обломалося, Нп ч мъ св. Георг. не вредптъ, и проч. 2 ) Прпказалъ Георгія въ пещи жечь, Въ пещп жочь—зъ огіі въ пламеііп. Георгііі стоптъ иа вбздус , Св. Г. ііич иъ ие вредптъ, и проч.
Стр.3
413 « Я умру за в ру хрнстінпскую ' )!» На то царпще Деміавйще опаляется; Повсл лъ свовмъ мучителямъ: — Ой вы гой еси, слуги в рпые! 1-20. —Вырываііте скоро глубокъ погребъ!— Тогда же его слуги в рные Вырывали глубокъ погребъ, Глубины сорока сажень, А поперечеііь двадсяти; 125. Посадили Егорія Храбраго пъ глубокь иог Закрывали досками дубовыми, Засыпали п сками желтымн -). 1 J ІІрибап.іепы еіце муки: Прпказалъ Георгія въ сапоги ковать, Въ сапоги ковать во жел зные, Разжигать жаромъ, огнемъ-пламепемъ. Ковали сапоги жел зиые, Поджигали опіемъ-пламеиемъ, Въ сапогахъ гвозди трехъ-верховые; Повел лъ Георгію въ сапоги вставать, Во жел зные, во каленые: Св. Г. ипч мъ не вредптъ, и проч. Прііказалъ Георгія на вод топнті., На вод тоипть, на сппемъ мор : Святый Георгііі іюверхъ воды плаваетъ, ц ііроч. (;р. у пасъ друііе Стнхіі. 2 ) Приказалъ наледіпікп попать преглубокіе: Въ глубппу иопать иіестьдесятъ саженъ, Въ шнрину коиаті. 40 [сороку?] сажепъ, Обшивать шнтвомъ дубовыішъ, Закрывать крышоіі жсл зною, Засыпать пескамп крутожелтымн [рудоже.ітыми]. Копалп, и нроч. Свахаго Георгія посажаючи На трпдцать л тъ п на тргі года, Самъ злод іі иесколъ ирнгоіггывалъ, Самъ злод іі приговаріівалъ:
Стр.4
414 По Божьему повел пію, По Егорію Храброму моленію ') , 130. Востакалп спльпые в тры, Разносили п скн да келтые, Открывали доски дубовыя; Выходилъ Егорііі во святую Русь -). Приходплъ Егорій во Ерусалшгь городь. 135. Ерусалимъ городъ пустъ пустёхоиекъ: Вырубилп его u выжеглв, Только едниая стоптъ 5 ) церковь соборная, Церкові. соборная, богомольыая. Во той во церкви собориой, богомольноіі, 140. Стоитъ въ нсмъ его матушка родимая, — Не.бывать бы Георгію на б ломъ св гу, — He видать бы Георгію св ту б лаго, — He узр ть бы Георгію солица красиаі-о — Что на тридцагь л тъ на трн года!— Ср. у насъ другіе Стихи. 1 ) Въ то ііремя прохождаючп, Ровпо трпдцаті. л тъ п тріі года. Георгііі возмолился: «Услышь, Госиодп, шое молепіе, «Услышь, Господь Богъ, мое тери ніе, « Сошлп съ небесъ погодушку « Co воеточноіі стороиушкп, « Раскроіі крышн жел зныя, « Разпеси пескп крутожелтые, «Разбеіі шнтвы дубовыя!» По ГеорГІеву МйЛеііІЮ, и проч., ср. у ііасъ другіе Стих». 2 ) Подппмалась погодушка со впхоремъ — Разнесло, раскрывало, развлівало — Увидалъ Георгііі св ту б лаго, Возвпд лъ Георгііі солпце краспое, Выходилъ Георгііі пзъ той ямы глубокія НІІ землю свято-русскую. 3 ) Впдитъ въ далече въ чпстомъ полі; Стоптъ....
Стр.5
Калеки_перехожие__Сб._стихов_и_исслед._П._Бессонова._Ч._1-[2]_Ч._1_(2).pdf
2 Mi CANTO . HE Ми_л0-сли ва *' я Жс _ на • % Contrapuntoj sohza Quarta consonante Sostenuto о semplico ^assai. T. ^ І W шr г % «=І ii.іа мя, 5 1 JH2 Весьма медленно. Metr. Maelz. #=72 ^ г ^ ^ ^р^ ^ ^ 3 -Протяжно. Metr. Maelz. J = 88. ^ ^ Во_о го_ро-0-д въЕ_ру _ са_ ли_ и_ м Сто_о_итъ це_вр_ква са_о _ бор_на_а- я^ Что оа-бор_на-а- я, Бо_го_моль_на _ а_ я . - & І^Ц'^ 1 Ljl1 Почат. въ Литогр. С. Кондратьева. І7\ ^ Этотъ заіиЬчатель иыіі.ии гвоебытности^ нип въ принадложит. къ погласиц : La f ^ ff^-m-0—m gZZ A- ^ ^ # # 9 — n a в ъ j= Хо_ди_ла _ гу Ис_ка_ла _ ис ля _ ла ка _ ла f ? f ^ На_сл дуй FTT і ІРі ^ 5 Свя_та _ я сл -ду Божь _ г J2 ? k rr § fi 1 дою ыиже: Д я _ ва^ _ го. Ш f i \ большою секун_ y/ ^» 0 0 ^| y кф * * У переложеніи / ?е0 гГ оЛ l ' шЖаіК а в ъ ^ * й#^ св_б тг g S m s ГгЛГ ВЫПУСКЪ 4. i Motr. Maelz.d=66. WTW /7\ lurrrcJiHiri] E П p^ i .^ * ill* тг^^- ^ g—g ^fT^ ^F ^ цар_стві _ е но_бес_но - ! ПТ W J ^ ^ ^ Свя _ та _ я сл _ ду Божь - T ± o i , #jft — f r ? і ьМи_ло_сор.да _ я! Бросьсво_во f7\ сы _ на въпечь во i rar § i ^ « g ^ І г Е ^ rf * « • и ^ Д я TO. :22s: чег C ГТ w торціеи выше псрсложеніи 11 1 что имЬетъ н которое сходство съ ладомъ С moll нов йшсй то_ нальности въ его нисходящемъ дви_ женіи. ^ Г^ 3S: о не должно см ши_ вать съ ладомъ G moll ыов ишсй тональности.
Стр.1