Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 505902)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
"Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта."

Изследования, замечания и лекции М. Погодина о русской истории Период удельный, 1054-1240. Т. 4 (240,00 руб.)

0   0
Первый авторПогодин Михаил Петрович (1800-1875)
Страниц464
ID70163
Погодин Михаил Петрович (1800-1875). Изследования, замечания и лекции М. Погодина о русской истории Период удельный, 1054-1240. Т. 4 [Электронный ресурс] / Погодин Михаил Петрович (1800-1875) .— 1850 .— 464 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/70163

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Сего же л пга слышавше Новгородци, онсе пріялъ Всеволодъ братыо ихъ, и не стерпяче безъ Князя свдити , и ни жито къ шшъ не идяше ни отколиже, и послаша Гюргеви мужн своя, и пояша Ростислава Гюргевича , и посадиша Новгор дьци съ великоіо честыо ІІоь городб на стол •своего ему отца; и про то разгн вася Всеволодъ j зая Городецъ Въстрьскый. <...> Бііжащю же Святослав) 'изъ Новато,рода, идущто въ Русь къ брату , и посм Всеволодъ противу едіу и рече: «брате! <...> ІЮЙДІІ свио», Святославъ же ха къ «ему изъ Стародуба , и неуладися съ иимъ о волостехъ, нде Святославъ Курьску, бв бо и Иов городл сидя С верьскБ. <...> Въ пющ ееремл Всеволодъ, разлучивая съ братомъ своимъ | да ему Бвлъгородъ. <...> Toe оюе зимы преставися благов рный Князь Андрей Володнмеричь зг Переяславли, мвсяца Генваря въ 22 день, а въ 2 3 похороненъ бысть у Святаго Михаила; сгда же несяхуть « къ гробу, предивпо знаменіе бысть иа небеси: быша три солпца съяюче шежн собшо, а столпи тріе 3 стояще отъ земля до небеси, и надо всими горъ Ga me яко дуга млсяць, особь стояче — и стояша знаменія та доньдеисе похорошшш н. <...> Въ гпоже мьто пос^а Изяславъ къ сестр своей рече : «испроси ны у зяте Новгородъ Великыи брату своему Святополку;и оиаже тако створи». <...> 1 1 1 1 г. «Поидоша (Русскіе Княэья) въ 2 нед лю поста, а въ плтокъ бі.иііа на Сулв; въ субботу поидоша н быша на Хорол , ту и сани пометаша; а въ нед лю (воскресеиье) поидоша , въ нюже хрестъ ц лують , и пршдоша на Пслъ, и оттуди сташа на р ц Голт и ту пождаша вои, и оттуд доидоша <...>
Изследования,_замечания_и_лекции_М._Погодина_о_русской_истории_Период_удельный,_1054-1240._Т._4.pdf
гоо
Стр.1
•ЛА -. іЩШІІІІІ ЗАМЪЧАШЯ п жкцт, о р^(В(е,ж©іі ШКОТ.ОІРІІШ. М. ІІОГОДИІІД. ТОМЪ 1Г, ИЕРІОДЪ УДІіЛЬНЫ 1054 - 1240. МОСКВА. ізао.
Стр.2
/{TS при контор Мосявитянина, на МОГІОВОЙ, нротивъ Экзерциръ-гауза, в ъ догл Университета, ПРО,ІЛЮТСЯ СОЧІІНЕШЯ, ПЕРЕВОДЫ и ИЗДАШЯ I . 11. ІІОГОДІІІІА. ИЗСЛ ДОВАНШ, ЗАМ ЧАИІЯ И ЛЕКЦШ М. Пого.чта о Русскоіі Іісторін. Цадаііы Іімператорскипіъ Мос-копскимъОощестноитк Исторіи іі Древпостеіі Ропсіііских-ь. 3 Томл. Вь І-яъ о Нестор п проч. источпикахъ Русскоіі Псторіп; во 2-мъ о происхоасдешп Впряговъ-Руси п о Славяііахх; вь 3-імъ о Нормапсьомъ періодіі г.ообіце. М. 1846 г. Ц Ьпа 4 р. серебромъ , в Ьс. за 6 Ф. ПСТОРИКО-КРИТИЧЕСКПІ ОТРЬТВКИ М. Погодтіа. Содержапіе: Взглядъ па Русекую Псторію. Очеркъ Русскоіі Исторіи. Формація Государства. Параллель Руссиоіі Исторіп съ Исторіеіі Ззпадпыхъ Евроііенскихъ Государствь отпосителыіо пачала. 0 старііііпіств междуВеликиші КІГЯЗЬЯІЬІП древпеіі Русп -дв статьи.О Москв . Прпращеііія Москвы. 0 м стііичесгЕІ; — три статьи. О характер Іоанпа Грозваго - дв статыі. Объучаетін Годунова въ убіеиіп Царевпча Димитрія. Н что объ ОтрепьевЬ. Пегръ Великііі. Крестьянипъ ІІг.апъ Посоіиковъ. ІІсторпческія размыіилепія объ отношеніяхъ ГІолыии кь Россін. За Русскую старппу. 446 стрМ. 1846 г. Ц на 1 р. 50- к. серебромъ, вІ;с. зі 2 Ф. ОБРАЗЦЫ СЛА1ШНО-Р. ССКАГО ДРЕВЛЕПИСАНІЯ 'ПалеограФІч)М. 1841 г. тетрадь 1 , сер 2 р. 86 к. , тетрадь 2 , сер. 2 р. 86 к., в!;с. за каждуіо за 3 Ф. РУССКІЙ ПСГОРИЧЕСКІІІ АЛЬБОМЪ {[Сшімкіі почерковъ зпамеііптыхъ Россіянь), пачшіая сь дреиіі іішііхъ времеиъ до пашею. (260). 1838 і. Ц. сер. 2 p. S6 к., вЬс. за 2 Ф. ПАЧЕРТАІИКРУССКОЙ ІІСТОРІИ, пріічнслешіое вь руководствамъ для преііодаваиія въ Гпмназілхъ; нздапіе 2-е , псправлешіое и умпожепиое. 1838 г. Ц. сер. 1 р. ві,с. за 3 Ф. lU'ATKOE НАЧЕРТАШЕ РУССКОЙ ИСТОРІИ для у здпыхт. учидищъ. М. 1838 г. Ц. сер. 43 к., п с. за 2 Ф. ІЛІРИЛЛЪ п МЕ ОДІЙ, СЛОВЕНСКІЕ ПЕРВОУЧИТЕЛП. UCTOрнко-кріпііческое пзсл довапіе ІосііФа Добровскаго. Переводь еъ Н медкаю М. И. Погодшіа. М. 1825 г. Ц. сер. 1 р. 50 к. в с. за 4 Ф. МРЁДВАРИТЕЛЬНЫЯ КРИТИЧЕСКІЯ ИЗСЛ ДОВАИШ ЭВЕРСА для Россіііскои Исторіи. Пер, съ Б м. М. П. Погодина Ml 182G г. Ц. 75 к. сер., в с. за 2 Ф. О ЯчІІЛИЩАХЪ ДРЕВНИХЪ РУСССЧЪ. Оереводъ съ Н м., съ крнтиче.скимь разборомъ. М. 1826 І 50 к сер. в с. за 2 ФСОЧІШЕНШ КРЕСТЬЯНІША ИВАИА І ^ .ОШКОВА О РОССІП при Петр Великомъ, со сішмкаип. М. 1845 г. Ц. сер. 1 р. 43 к. ВІІС. за 2 Ф. ПСКОВСКАЯ Л ТОПИСЬ, изд. ПроФессоромъ М. Погоднпыі іь. М. 1837 г. Ц. сер. 1 р. в с. за 3 Ф.
Стр.3
ИЗСЛЪДОВАШЯ , ЗАИЪЧАНІЯ И ЛЕВЦІИ о РУССКОЙ ИСТОРІИ. ••'•- :
Стр.4
2007111988
Стр.5