Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 503061)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
"Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта."

Кавказский календарь... на 1853 год (240,00 руб.)

0   0
Страниц681
ID70145
Кавказский календарь... на 1853 год [Электронный ресурс] : [8-й год] .— 1852 .— 681 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/70145

Предпросмотр (выдержки из произведения)

1 0 Гсоргія пъ чстпертокъ Сп т.іыя нед .іп. Іоаппа U o r o c i o u a пъ пятіиіцу 5 ІІСД. n o Пас . <...> 7 с 4 8 т 5 0 к., продолжая увслцчпвать его дал е , ічы увидиічъ, что ппкогда не дойдеиъ ^о такого числа л тъ, гд бы оиъ с о с т а в п л ъ р о в п о пзвістное число д н е н , бсзт» ч а с о в ъ , мнвутъ, сеі;уіідъ п т. д . , а потому в с о б х о д н и о с т ь з а с т а п л л е і ъ пзбрать такой п е р і о д ъ , в ъ которойъ с ж с і о д н а я опііібка была бы такъ нсзііачптелыіа, что ею иіожно было бы тірепебречь. <...> ІЬКО дисіі пе пюгъ с о в с р ш с и и о П2)ійдиі в ъ с с б я . І І з ъ діівочскъ' іисііыиая о і ъ і і с п у г у забо.і .іа, no о б оста.іись іісирсдпмылп. ІІесічотря на іигііовсмпую -слсрть І і р п в ы Х у р і с н о й , n o мсдііціііісиолу нзсл доваііио открылось, чхо г р о л ъ n o совершсииозіу о т с у т с т в и о каі.-пхъ-.іибо паружІІЫХЪ ІІЗЛІІІІСІІІІІ в ъ •rli.il; у б п т о і і <...>
Кавказский_календарь..._на_1853_год.pdf
Стр.1
Стр.2
Стр.3
Стр.4
Стр.5
Кавказский_календарь..._на_1853_год.pdf
Стр.1
Стр.2
к A ім; A a с і; і м д i.i 18i> 5 годъ* кі.ідЛііныіі Отъ Наііне.іярія Іккіігтшщ Навіигіскаго. ж "t"PS<3jSf / X <. ТІІФЛІІСЪ. ВЬ ТППОГІ'АЧ-111 КЛ|ІЦГ..ІЛ1>ІН IIAJltXVIlinKA ьлгікдзсьАгй. І8а2, w ; A v.
Стр.3
Пкчлтапо съ ВЫСОЧАЙШАГО ВЕЛИЧЕСТВЛ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО соизволеяія.
Стр.4
3 .
Стр.5