Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 505829)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
"Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта."

Кавказский календарь... на 1896 год (240,00 руб.)

0   0
Страниц847
ID70104
Кавказский календарь... на 1896 год [Электронный ресурс] : 51-й год .— 1895 .— 847 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/70104

Предпросмотр (выдержки из произведения)

4 г) д) „ Манглігса до Тифлиса — „ 0 времени восх- и зах. луны въ Акстафы до Эрив. п Карса. <...> Канцелярія Главнонач. по военно-иародн. управл МежевоГі отд лъ ири томъ-же управленш Коммисія для окончан. сословнопозем. вопр. въ частяхъ Кавк. кр. военно-пародн. упр Закавказскій Статист. <...> 39 Бакинская бригада погр. стражи 43 Эрпванская ,, „ „ „ Карсская бригада Отд льн. <...> 55 Кутаисской губ 57 Бакинск. губ. и Дагест. обл 58 Елисаветпольсксш губ 60 Эриванской губ. и KapccKofi об. <...> 141 Бакинск. гор. общ. упр 142 Управ.іете меднцинсною частію граждажкаго в домства на Еавказ . <...> „ Мих- болніщ 82 Губернское правленіе Губ. ао посел. д ламъ ігрігсутствіе 147 Ольгинск. повив. институтъ „ Кавк. <...> Дума „ Батумская городская Управа 133 Губернское иравленіе Ставр. губ. <...> Армяно-католич. м сяцесловъ въ янв. разнится отъ арм.-гр. т мъ. чио 11. <...> ; ЭР.—эриванская губ.; алдр.—адександрапольскіГг у з.; нахч.—нахичеванскій у з.; иовб.—новобаязетскій у з.; сурм.—сурмалинскіГг у з.; шар.-дарл.—шаруродаралагезскій у з.; эчм.—эчміадзинскій у з ; ЕЛ- ііли ЕЛИСВП.—елисаветпольская губ.; арш—арешскій у з.; джбр.—джебральскій у з.-, джевнш.— дяіеванширскііі у з.; занг,—зангезурскій у з.; казах.—казахскій у з.; нух,— нухинскій у з-; шуш.—шушинскій у з. <...> ; КУТ.—кутаисская губ.; зугд.—зуддидскій у з.; лечг.—лечгумскій у з.; озург.—озургетскій у з ; рач,—рачинскій у з.; сенк,—сенакскій у з.; шор.—шорапаыскій у з.; сух.—сухумскій окр <...>
Кавказский_календарь..._на_1896_год.pdf
Стр.1
Стр.2
Стр.3
Стр.4
Стр.5
Кавказский_календарь..._на_1896_год_(1).pdf
Стр.1
Стр.2
Стр.3
Стр.4
Стр.5
Кавказский_календарь..._на_1896_год.pdf
Стр.1
л НА 1896 годъ . (ви сок о сный). с ИЗДАНЪ ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩАГО ГРАЖДАНСКОЮ ЧАСТІЮ НА ШКАЗ , ПРИ ЗДКДВКАЗСНОМЪ стдтистичЕскомх- КОМИТЕТ , ПОДЪ РЕДАКДІЕІО Члена того-же Коиитета, Статекаго Сов тника Щ. Кондрв,тенііо . LI годЪс TZf-ЛИОЪ. Тішографіп Грузинскаго Издателг.скаго Топаршцсетва п Мартнросяпца. і@о ^
Стр.2
Ш-УЗ VS3-& ^ ^ HA 1896 годъ (високосный). ИЗДАНЪ ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ШВНОНАЧАЖТВУЮЩАГО ГРАЖДАНСКОЮ ЧАСТІЮ НА КАВКАЗ , ПРИ ЗДКавНАЗОКОМЪ СТЙТИОТИІЕСкОМЪ КОМИТЕТ4, ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ Члена того-же Комитета, Статскаго Сов тника Е . К<>іідра,т<мік<>. LI годъ. Л^ : - ( 0 тг§лисъ. Типографіи Грузинскаго Ивдательскаго Товарнщеетва и Мартиросянца. 180 5
Стр.3
. 4 • цЭСЧ* 2007099616
Стр.4
ОГЛАВДБНІ Е IОГЛЙБЛЕНІЕ . Россійскій ІІіаператорсЕІй Домъ I. Церковный календарьГосподокіе, церковные іг кавалерскіе цраздиики 0 времеаи занятій в'ь Казначействахъ 7 МагометанскіГі калевд. на 1896 г. 43 Сравннт. таблица годовъ л топсчислепія хрнст. (по стар. стилю) и магометанскаго 42 Еврейскііі календарь на 1896 г.. 46 II. Астрономическііі и метеорологическій календарь. Затыенія солнца и луны Сплсокъ н кот. город. съ показ. средн. времеии по м стному меридіану въ тотъ моментъ,коіда въ Тпфлііс будетъ полдень... „ 3 Средн. время восхода н захода солвца въ разн. гор. Кавказа. 4 0 времени восх- и зах. луны въ Тифлис В7> ночн. время Уравненіе времеви Среднія колпчества Таблица среднихъ м сячныхъ и средн. годов. даиныхъ отемператур для н которыхъ м стъ Каиказа Среднія чнсла дней съ осадк. для 60 м сті) Кавказа III. Почта и телеграфъ. Почт. п телеграфн. правила. .. . 3 въ мнллим. для 60 м стъ Кавказа осадковъ 5 6 7 Поясненіе къ этимъ таблицамъ, данное А. Вознесепскимъ.. .10—12 8 9 45 М сядесловы на 1896 г.: православныГі,ар.млио-гріігоріанскіГі, арм.-католич. и римско-катол. 12—35 Указатель имеиъ св. прав. церк.Зб—40 Таблица цереходяіцихъ праздниковъ правэст. церкви до 1903 г. 41 Сравипт.табліща годовъ отъ Р. Хр. XIV круга хроникопа церк.-груз. л тосчисл 11 1 0 прогонной плат вн почтовыхъ трактовъ 0 прогонной плат по почтовымъ трактамъ Списокъ почтово-тедегр. учрежд. иа Кавказ и въ Закаси. обл., съ показавіемъ временп прихода и отхода почтъ Еавтзскій дорожникъ. Маршруты по почтовымъ трактамъ.... Морскіе пути на ЧерномъиКаспіискомъ ыоряхъ Алфавитный указатель станціи, пол щенныхъ въ „Кавказскомъ дорожпик " Маршруты отт, приграиичныхъ пупктовъ Закавказскаго края въ Персію (съ картою) Движеніе почтов. экипажей на Кавказ а) но Военно-груз. дорог б) отъ ст. Боржома, до Ахалцнха и Абастумана Маршруты вн почтовыхъ трактовъ Маршрутн ОХТУ приграннчныхъ м стъ Закавказья въ Азіятскую Турцію 26—33 33—34 35 „ 37 30—42 43-44 9 10 11—25 в) отъ Озург тъ до ст. Нотанеби. 44 г) „ Ново-Сенаки до Зугдидн.. „ д) „ Манглігса до Тифлиса — „ е) „ Акстафы до Эрив. п Карса. „ ж) „ Эривани до Нахнчевани-. „ з) „ Лагодехъ до Снгнаха и) „ Тифлпса до Сигнаха к) „ Тифлиса до Телава „ п о) „ Ляки до Агдаша ,, „ Нухи х) „ Т.-Х.-Шуры до Петровска. „ м) „ Евлаха до Шушіі н) „ Жел зныя дороги. Закавказская жел. дорога В тви Закавк. жел. дорогп Ростово-Владикавк. жел. д Ц ны за про здъ между главн. станц. Закавк. ж. дор 43 48 49 49 „ „ „ „ 43 43
Стр.5
Кавказский_календарь..._на_1896_год_(1).pdf
202 ОБЗОРЪ ДАГЕСТАНСКОЙ ОБЛЛОТИ ЗА 1894 г. отд. т. возпыымъ въ города какъ изъ окрестиыхъ селенш, такъ и изъ Еубинскаго у зда Бакинской губерніи, Терской области и изъ г. Астрахани. Благодаря этоыу, въ отчетномъ году въ продовольствіи населеяія городовъ области затрудненій не встр чалось. Изъ округовъ области заласные хл бные магазины им ются только въ Каитаго-Табасарансксшъ и Кюринекомъ, въ коихъ къ 1-го января 1895 года состояло: въ Еайтаго-Табасаранскомъ округ , запаснаго зерна 54,352 пуда и B'b Еюринскомъ 3,440 пудовъ; всего 57,792 пуда. Кром того, въ Кюринскомъ округ храниться запасный кавиталъ, предназначенный для оказанія помощи населенію этого округа въ продовольствіи, въ разм р 573 руб. 75 коп. Въ прочихъ округахъ области ни заиасныхъ хл бныхъ магазиновъ, ни продовольственнаго капитала не существуетъ. Степенъ обезпеченности наседенія Дагестана ы стныыъ хл бомъ въ отчетноыъ году видно изъ сл дующихъ цифровыхъ данныхъ: Ot.». >p g § 0 к p y r a: ВъТ.-Х.-Шуринскомъ(сьгор.)- 17Щ 22602 54414 74190 „ Аварскомъ „ Андійскомъ „ Гунибсколіъ „ Даргинскоыъ 26597 20487 34899 _ Кайт.-Табасаранскош. . . . 311967 38691 273276 76317 , Кюрпнскомъ „ Самурскоыъ „ Казпкуыухскоыъ Въ 1893 году ...... . 611927 160258 451669 571186 Итого 25757 10340 15417 78857 32839 12082 20757 52060 190526 30475 160051 78744 39138 14147 24991 66830 759226 150829 608397 571806 6960 19637 34781 6580 13907 49674 8952 25947 60353 0,79 0,7 0,6 0,3 0,4 0,2 0,4 3,6 2,0 0,4 1Д Изъ этой таблицы видно, что только населеніе Кайтаго-Табасаранскаго и Кюринскаго округовъ съ избыткоыъ продовольствовалось своимъ хл бомъ, а населеніе вс хъ остальныхъ округовъ для своего пропитанія должно быдо пріобр тать хл бъ на сторон . Этотъ недостатокъ въ хл б , какъ и въ предшествовавшіе годы, пополнялся покупкой, а также м ной продуктовъ скотоводсгва, произведеній садоводства и кустарной промышленности на зерно въ Терской обдасти и Бакинской губерніи. По св д ніямъ начальниковъ Аварскаго и Гунибскаго округовъ, населеніемъ этихъ округовъ въ отчетнооіъ году прикуплено было разнаго хл - rt-S^^So^oS
Стр.1
ртд. ОПЗОРЪ ДАІЕСТЛИСКОГІ ОБЛАСТИ ЗА 1894 г. ба на сумму 169,367 р\т 203 б.; по остальнымъ округамъ св д ній о количеств прикупленнаго на сторон хл ба не им лось. Окотоводство. Въ отчетномъ году въ городахъ области разнаго домашкяго скота числилось всего 3,694 головы, бол е Бротивъ 1893 года на 164. Еакъ это количество скота распред лялось ио городамъ локазано ниже. Изъ домашнихъ животныхъ для населенія им ютъ важное экономическое значеніе только овцы, коихъ дагестанцы, благодаря обилію л тшіхъ пастбищныхъ горъ въ областя, а также, благ.одаря сравнительной легкйсти перегона этихъ животныхъ съ л тнихъ пастбищъ на зимнія, иногда на весьма значительныя разстоянія, разводятъ въ большихъ разм рахъ. Ерупныхъ домашиихъ животныхъ, за недостаткомъ удобныхъ для этого рода скота пастбищныхъ м стъ, населеніе держитъ въ ограниченнолъ количеств , необходиыомъ для удовлетворенія своихъ иасущныхъ хозяйствеиныхъ потребностей. Въ отчетномъ году вс хъ домашнихъ животныхъ въ округахъ числилось 2,013,010 штукъ, на 206,440 Оол е, .ч мъ въ 1893 году; въ тоыъ числ прибылъ овецъ выразилась цифрой 171,414. Расііред леніе домапіняго скота по округамъ видно изъ сл - дуюшей таблицы: Наимеаоваиіе округовъ. Г о р о д а: Дербентъ. . . •. . '592. 271 Петровскъ ... . 2(54 31 Т.-Х.-Шура. ... 264 3 Итого. 1120 305 0 к р у r а: Т.-Х.-ІИуринскій . 3397 1654 Аварскій Андійскій Гунибскік Даргинскііі ... . Еавпкумухсіи . Кайтаго-Табасаран. 5352 1720 КюрвБСкій ... . Саыурскіп Итого.. 40960 33146 Всего. . . . 42080 33451 — 3884 5758 4294 6689 4950 6887 4212 4246 . 3790 3672 4900 275 46181 2245 38893 102 .27531 260 30837 280 39931 15 39691 40 22978 48986 23000 — — 154 12810 851284657 858 286014 5330 109 4 6 378 13278 2418 405 °S ^ Н н о о 4 О 7 7 531 420 406 1357 143 220 148 511 Іі II J t= с u о O o 332 15 347 • • 142585 106635 180233 247936 111938 145901 127975 98000 299621 — — 47 47 21928 1460824 1 22439 14611711 10456 100 34222 — 31159 — 41009 — 9316 — 9012 — 17550 84 2300 - 15436 — 70460 184 70460231 1876 935 883 3694 202415 178241 253476 340999 169796 185393 214945 130893 336852 2013010 2016704
Стр.2
204 ОВЗОРЪ ДАГКСТЛНСКОП овллсти вл 1894 г. отд. По приблизительньшъ данньшъ начальниковъ округовъ въ отчетномъ году отъ ародажи разнаго скота и продуктовъ скотоводства выручено было: въ Т.-Х.-Ширинскомъ округ 96,681 р. 50 коп., Аварскомъ—19,669 руб., Гунибскомъ—130,126 руб. и Самурскомъ—53,918 руб. 50 кап.; всего 300,395 руб. Ремесла. Ремеслами въ городахъ занимаются преимущественно евреи и временно-проживающіе зд съ горцы. Изд лія ихъ, не отличаясь ни качествомъ выд лки и ни количествомъ производства, удовлетворяютъ только ы стнымъ потребностямъ. Горскіе евреи, проживающіе въ Дербент , занимаются разносной торговдей въ окрестныхъ селеніяхъ и скупкой оттуда кустарныхъ произведеній туземцевъ и другихъ продуктовъ ихъ хозяйства. Въ отчетномъ году въ городахъ области чисдилось ремесленниковъ мастеровъ 984 и подмастеріевъ 265; всего 1564 челов ка. Рыболовство. Участки рыболовныхъ водъ на Каспійскомъ мор , принадлежащіе гг. Дербенту и Петровску, въ отчетномъ году находились въ арепд у частныхъ лицъ. Уловъ рыбы въ этомъ году былъ средній; при семъ, рыба, выловленная въ дербентскихъ водахъ, продавалась на м ст , a рыба добытая въ петровскомъ участк рыболовныхъ водъ, главньпіъ образомъ, сбывалась въ городъ Астрахань. По св д иіямъ Петровской городской полиціи, рыбопромышденникоиъ, проживающизіъ въ г. Петровск , въ отчетномъ году выловлено было разной рыбы на сумму 116,550 руб., бол е противъ 1893 года на 8,600 руб. Горная промышленность. Горной промышленностп въ городахъ области вовсе не существуетъ, если не считать добычи камня для построекъ изъ городскихъ каменоломень. Часть петровскихъ городскихъ каменоломень въ настоящее время отчуждена подъ жел зную дорогу. Въ отчетномъ году изъ дербеятскихъ городскихъ каменоломень добыто было камня на сумму 1,200 руб. Изъ минеральныхъ богатствъ въ Дагестан пока изв стны задежи с ры, киновари, свинцовыхъ, никелевыхъ и жел зныхъ рудъ, каменнаго угля и другихъ полезныхъ ископаемыхъ. Въ области им ются также нефтеносныя земли, ц лебныя грязи и ц - лебныя минеральныя воды. До отчетнаго года изъ этихъ минеральныхъ богатствъ эксплоатировались с рныя залежи близь сел. Чирката и въ 1893 году приступили къ работамъ, съ ц лыо до
Стр.3
отд. т ОБЗОРЪ ДДГЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1894 г. 205 бычи нефти, въ Кайтаго-Табасарапскоиъ округ , въ семи верстахъ отъ сел. Берекей. Работы по добыч с ры изъ чиркатскихъ рудниковъ въ отчетномъ году, по невыясыеннымъ причинамъ, были пріостановлеяы. На нефтяныхъ промыслахъ заложена была всего одна буровая скважина, которая въ отчетномъ году доведена была до глубины 322 футовъ. Случаевъ открытія нефтяныхъ колодцевъ и значительныхъ нефтяныхъ жилъ въ отчетномъ году зд еь не было. На этихъ промыслахъ работало всего 17 челов къ. Отхоэюгй промыселъ. По св д ніямъ окружныхъ управденій въ отчетноыъ году на заработки отнравитось: изъ Т.-Х.-Шуринскаго округа 7372 ч., Аварскаго—2440 ч., Андійскаго—6117 ч., Гунибскаго—4767 ч., Даргинскаго —8932 ч., Казикуыухскаго—7597 чел., Кайтаго-Табасаранскаго—1632 ч., Кюринскаго— 3562 ч. и Самурскаго—80,000 ч. обоего пола; всего 72,419 ч., ыен е противъ 1893 года на 2191 ч., что объясняется сразнительно лучшиыъ урожаемъ хл бсвъ и лучшшіъ состояніемъ овцеводства въ отчетномъ году. Кроы этихъ лицъ, населеніе, живушее на склонахъ главнаго хребта, ежегодно почти на 9 м сяцевъ перекочевываетъ со своимъ скотомъ въ Закавказіе, куда съ ними отправляется на это время помощникъ начальника Гунибскаго округа съ однимъ наибомъ. Кустарный промыселъ. Эта отрасдь народнаго хозяйства крайне разнообразна, оригинальна и широко развита во всемъ Дагестан . Кустарнымъ промысломъ заняты какъ ыужчины, такъ женщины, не исдслючая малод тнихъ обоего пола. Изъ вс хъ ыногообразныхъ м стныхъ. кустарныхъ промысловъ особаго вниманія заслуживаютъ производства суконъ и бурокъ. Въ отчетномъ году въ Даргпнскомъ округ кустарями продано было суконъ своего производства на сумму 52,828 руб., а изъ Аыдійскаго округа вывезеяо было большими партіями бурокъ на сумму 66,756 руб., счвтая стоимость бурки въ 6 руб. Въ отчетномъ году въ округахъ Аварскоііъ, Андійскомъ, Гунибскомъ, Даргинсгсоыъ, Казикумухскомъ и Самурскомъ ремесленниковъ кустарей насчитывалось 4973 челов ка. Вс прочіе промыслы сйіьскаго населенія, т. е. извозъ, шелководство, рыболоветво, охотничій проыыселъ и пр. весыіа слабо развитк и ночти никакого экономическаго значенія не им ютъ.
Стр.4
206 ОБЗОРЪ ДЛГБСТЛНСКОИ ОП.ЧАСТИ 8А 1894 г. отд. т Заводская и фабричная промышленность. Въ отчетномъ году вс хъ промышленныхъ заБеденій въ городахъ въ области числилось 70, мен е противъ 1893 года на 17 заведеній. Сокращеніе это главнымъ образоыъ произопідо на счетъ дербентскихъ винод лень, число коихъ въ отчетномъ году уменьшилось на 20 заведешй. Производителъность промышленяыхъ заведеній въ отд льностіг, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, представлена въ нижесл дующей таблпц : Сумма пропзводитель- Бо л е ил71 тельност,.. Въ 1894 г. Въ 1893 г. руб. руб. Табачная фабрика Пивные заводы Заводъ иск сств. минеральныхъ водъ. Мыловареішыіг заводъ Итого Кирпичные заводы Известковые Винод льни Виноградоводочные заводы ... . •.' 62337 57297 3000 3000' 980 297434 3840 140000' 26980 228478 , 70000 2000 2875 2745 2880 86000 25640 ЗбЗЗЗ руб. +5Ю00 -|-ШО +25999 —12703 +1000 +125 —1765 +960 +68956 Торювля. Въ отчетномъ году вс хъ торговыхъ свид тельствъ и документовъ выбрано было въ городахъ 1149, мен е противъ 1893 года на 6 документовъ. Изъ всего числа торговыхъ документовъ 298 взято было въ г. Т -Х.-Шур , 335—въ Дербент и 516—въ Петровск . Въ городахъ области не им ется ни ярмарокъ и никакихъ кредитныхъ учрежденій, всд дствіе чего торовля зд сь преимуществено мелочная, внутренняя и обороты ея ничтожны. Ввозъ и вывозъ товаровъ въ область главнымъ образоиъ происходитъ черезъ города Дербентъ и Петровскъ. Предметами вывоза служатъ производешя садоводства и огородничества, рыба и разныё сырые продукты туземнаго хозяйства. Главными предметами ввоза сдужатъ мануфактурньге и бакалейные товары, лбсъ строевой и под лочный, жел зныя, чугунныя и стеклянныя изд лія и хл бъ. Благодаря слабому развитію ы стной добывающей и обрабатывающей промышленности, ввозъ товаровъ вообще преобладаетъ надъ вывозомъ ихъ. Въ отчетномъ году привезено было разныхъ товаровъ черезъ дербентскій рейдъ 272,414 пуд. на сумму 409,924 руб., a яерезъ петровскій портъ привезено 8,815,055 пудовъ на сумму ме и е па :
Стр.5