Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 505429)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
"Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта."

Акты исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею [Текст] 1334-1598. Т. 1 (240,00 руб.)

0   0
Страниц608
ID70033
Акты исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею [Текст] 1334-1598. Т. 1 [Электронный ресурс] .— 1841 .— 608 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/70033

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Г Р А М О Т А М І І Т Р О П О - 1462. сгоіа Мптрополпта, а друтую грамоту брата БА- моего Петра Мптрополпта, — п управлпваютъ СКАКАМЪ, Д У Х О В Е И С Т В У П М І Р Я Н А М Ъ , О ПРВ- Владыку Рязанского п ве.гять ему держатп все- дтлахъ епархій, го перед ла того по Всдпкую Ворону; и явплъ ЛИТА Е О Г П О С Т А НА Ч Е Р В Л Е Н Ы Й Я Р Ъ , Рлзанской и Сарайской. ми п третью грамоту Благословсиіе Владыкп Сарапского еогноста Мптрополпта всея СОФОНІЯ, какъ то ся отступплъ того перед ла, Русп къ д темъ мопмъ, къ баскакомъ п къ сот- что ся ему не вступатп, занеже ие Сарайскій ппкомъ, ц к ъ пгуменомъ п къ попомъ, п к о перед лъ, но Рязапскіп:. <...> Молюсь Боговп братьп ыоеы Мптрополптовъ, ч;то держатп Вла- п Святой Богородпцп, да будетс душею п т - дыц ломъ добри, здоровп, п да псполпгшалп бы Вслпкую Ворону. <...> И пын ссмь ту гра- пишу къ вамъ п явпо сътворяю, к а к ъ игумепа свосго, да разсмотрптъ по правд , чііі ть в дастъ перед лъ тъй вссь, по Вслпкую Bo- перед лъ будетъ; п по того же пгумсна по- p o n y ; а Владыц слушьству, далъ ссзль былъ грамоту Бладыц патпся; п далъ есмп Владыц Рязапьскому Сараііскому пспадоб вош- же прі халъ к о рилу грамоту правую, к а к ъ то п братья мі ми Владыка Рязаискій съ крплошаны свопмп, далп Міітрополпты. <...> —225), Богородпцп дому 9 (гоЛ земль бортпыхъ, a 5 хранлщейсл (() погостовъ <...>
Акты_исторические,_собранные_и_изданные_Археографическою_коммиссиею_[Текст]_1334-1598._Т._1.pdf
Стр.1
•Н-.м. v. АКТЫ ИСТОРИЧЕСКІЕ. ;
Стр.2
1 Л " АКТЫ гі ДОСТОРИЧЕСКІЕ, и СОБРАНИЫ Е И ИЗДАНІІЫ Е > « АРХЁОГРАФИЧЕСКОЮ КОММИССІЕЮ. / - Т О М Ъ П Е Р В Ы Й. І334 — 1598. / САНКТПЕТЕРБУРГТІ Въ Тнпогра*ін Экспедпціи заготовлеиія Госу^арствепныхъ буиап. 1841.
Стр.3
I орр**а Ле:!»- a w. В. И- ,'}• л -Ударьтееинця 2007041 944
Стр.4
ПРЕДИСЛОВІЕ. Коммиссія; матеріаловъ; ствія по Россіи7 учреждеішая 24 Декабря 1834 года для печатанія историческпхъ собранныхъ Гг. Строевымъ н Бередніпсовымъ во время пухешеназвана въ начал 1857 года Археоерафшеспою, съ пбручепіемъ ей заияться издапіемъ въ св тъ важи шігахъ памятниковъ Отечествеішой Исторіи. По сил ВЫСОЧАЙШЕ утверждешіыхъ для руководства ея Правіглъ? историческимъ пособіямъ7 къ назиачеішымъ къ печатанію7 отнесепы Акти, объясігяющіе Исторію событій и слуяіащіе к.ъ познанію старшшаго закоподательства7 управленія, д лопроизводства и проч. Для доставлепія обильн іішихъ средствъ къ совокупному ихъ обнародоваиію^ ІТравительство распорядилось о передач въ Археографическую Коммиссію старишіыхъ буіиагъ изъ архивовъ Великороссійскихъ ? Сибирскихъ и Западпыхъ губернш; и уполпомочпло ее заимствовать нужныя для ел употреблелія рукописи изъ Духовішхъ и Граліданскихъ к.йигохраігиліпцъ. Въ то ЛІ время Коммиссія прнпяла м ры къ обозр ііію н которыхъ Московскихъ архивовъ7 паполиешіыхъ остатками старшшои: письмепности, и отправила Корреспондепта своего, Профессора ИМПЕРАХОРСКЛ.го Алексаидровскаго Уішверситета Соловьева7 разысканш; въ Швецііо; а къ частнымъ ліщамъ обіэатилась съ вызовоыъ; для археологичсскнхъ о доставлеаіи ей на разсмотр иіе прииадлежащихъ имъ фамилыіыхъ и другихъ докумептовъ. По поводу сихъ распоряжепій: 1) Старшшыя бумаги постудили въ Археографическую Коммиссію изъ сл дуіощихъ Присутствешіыхъ м стъ: а) Губерискпхъ Правленіи: Астрахаискаго, Тульскаго и Иркутскаго; б) Казенныхъ и Граяідапсішхъ Палатъ: Новгородской, Псковской^ Олоііецк.ой7 Вологодской7 Ярославскоіі7 Кузпсцкаго; .Курской; Тамбовскои и Орепбургск.ой; в) У здиыхъ Судовъ: Яреискаго, Петрозаводскаго, Б яіецкаго, Муромскаго, Тамбовскаго, Кунгурскаго; Сблйкамскаго и Верхотурскаго; г) Городпичесішхъ Правлепій: Кольскаго; Обояпскаго
Стр.5
Акты_исторические,_собранные_и_изданные_Археографическою_коммиссиею_[Текст]_1334-1598._Т._1_(1).pdf
291 мспы, п со вс лп свящеонымп соборы Рускін: мптрополія, соборн , всп тебя Государя. благов риаго Царя п Велпкого Кнлзя, благословляемъ, u чсломъ бьемъ, п молпмъ, со вс ми священпымн соборы п со вс мп православнымп хрпстіяпы, всемидостпваго Бога вс хъ Творца п ЗПЛІДПТСЛЯ п сго Пречпстую Богоматсрь Д - ву Богородпцу , всеиу міру заступнпцу, о благостояніп святыхъ Божіпхъ церквей ' п о миогол тн мъ ти т дссиомъ здравіп п о дугаевпомъ спасеніп велпкаго твоего благородства, п о твоеп; благородпоп п хрпстоліобпвоц Царицы Велпкой Княгпнп Анастасіп, такоже п о твосп братіп, Княз Георгіп Васпльевші и кпягпп его, п Княз Владпмср Опдреевпч , чтобы, Государь, г Богъ узіножплъ л та жпвота вашого, п даровалъ бы вамъ сьтиы насі дпіікц царьствія вашего.. Такоже модпмъ Бога п о вс хъ вашпхъ княз хъ, и боярехъ, п восводахъ , п д тсхъ боярскпхъ, п о всемъ вашсмъ хрнстолюбпвомъ воипств людехъ ' православныхъ, пжо побораіощпхъ по благочестіп, п о иып шпемъ4 ' подвпз вашемъ, еже съ Божіею помощію н заступленіемъ, муяіествен теб , Царю, царьскп п добр стоятп со вс мъ хрпстолюбпвызіъ воішствомъ протпвъ супостатъ твопхъ, безбожпыхъ Казанскпхъ Тіітаръ, твопхъ пзм пнпковъ п отступнпковъ, пже вссгда неповпнн проливающпхъ кровь хрпстіянскую п о.скверияющпхъ п разоряіощихъ святыя цсркви: и за то паче теб благочестпвому Царю Ивапу п съ Кияземъ Владимеромь Апдреевпчсмъ, ц со вс мъ свопмъ хрпстолюбпвымъ вопнствомь, добр п храбрски п мужески подобаетъ подвіізатпся, съ Болііею ШЖОЩІЮ, за святыя Божія церквіг п за вс хъ православныхъ хрпстілпъ , псповішн въ ил нъ ведсішыхъ, п 1 1 s 4 Вт, Цпрстп. кп. <[Церкпахі..і> Щі'рб. «Господь. в Въ Царств. ки. и ІЦерб. «лшдеи.» Тллі, л;с си о пым » п т. д. разхпщенныхъ, п всячсскпмп б дамп отъ нпхъ № 160 томпмыхъ, п шюгообразнымп страстьмп оскверненныхъ; п спхъ* радп вс хъ жалостій наппаче жс подвпзатпся вамъ за свою святую п чпст ю нашу п пречестп йшуіо вііру хрпстіяпскую Греческого закопа, яже ' во всей поднебесвой, якоже солвце, сіяше православіе во областп п держав вашбго Царьского отечества п д дства п прад дства вслпкого твоего Царьского благородія п господьства, па люже 6 всегда свпр п етъ гордып онъ зміп, вселукавып врагъ діяволъ, п воздвпзаетъ па mo лютую брань погаными царп, твопмп недругп, Крымсктгь царемъ п пхъ пособнпкп поганыхъ языкъ, І рымскихъ п Казавскпхъ Татаръ, пхъже лосл дпля зрптъ во дио адово, пд л;е пмутъ пасл доватп огнь негаспмыіі п тму кром шную. Мы же смпреніп богомолцы твоп, о благочестпвып Царю Іоанне, всег^а благодаршіъ, п молпмъ Господа Бога и его Матерь Пречпстую Богородпцу, всего міра заступнпцу, п гіроспмъ пепзрсченныхъ щедротъ велпкія сго мплостп, ея;е о лособленіп u укр плепіп твоего иа цпхъ Царьскаго благородпаго ополчснія п всего вашего хрпстолюбпваго вошіства, православныхъ людеп, яко да послетъ тп Господъ свыше, на помощь вашу, скораго своего Архпстратпга Мпхапла, предстатедя п воеводу святыхъ небсспыхъ Спдъ, бывшаго дрсвл помощника п заступнпка Аврааму ва Ходоллогомора царя Содомскаго ': шілшс бо гъ собою воіі трлста • тысящь , Авраамъ жс съ трсмя сты п остіыовадесять сволхъ домочадсцъ, Божіею сплою п вомощію вслпкаго Архангела Мпхапла, воб дн лхъ. А Інсусу Паввішу бысть іюмощвпкъ той жс Архпстратлгъ Мпхаплъ, егда обступашс Ерпхолъ градъ , въ пеиъжп бяше 1 0 ІЦерб. «ижс». Тамъ же «iia иеже». ' По сказашю Бпблейспои)-: сЕламскагоі.
Стр.1
1552. 292 № 292. сед:иь царей Хананейскпхъ, и повел ніемъ Божіпмъ, отъ Архангеда Ыцхапла ст иы градные падоша самп до основанія, Ііісусъ же Наввпнъ царей п вс хъ людей пзс че. Такоже пособннкъ бысть п Гедеону на Мадіямы, пхъже б тысяща тысящь, Гсдеонъ же б съ тремп сты свопхъ вой ' п пхъ поб дп; пм яше бо съ собою, въ нощп, Фонари со св щамп, н Мадіамы самп межъ собя пзс кошася, смятеніемъ Архангеловымъ. Такоже п прп бдагоностпвомъ цар Іезек п обстояше Іеросалшіъ градъ Сенахпрнмъ царь Асспргаскій съ воп свошпі, п укоряше Бога Пзраилева: п лоиолися Ісзек й къ Богу, п посла Господь Богъ Архацгсла Мпхапла, п во едпну вощь убп отъ полка Ашріпска 185 тысящъ воп Асиршсзшхъ. А вашеиу по Боз Царьскому благородію, п ополченію, п благочсстію, той; жс святый Архнстратпгъ Мпхаплъ пстпниый заступпикъ п поборыпкъ иа погаиыхъ лзыкъ такъ жн u нын , о благочестивый І^арю! II мы богомолцы ваши j съ Болаею помощію , над яніе пм еиъ па вссзшлостпваго Господа Бога п Спаса нашего Іпсуса Хрпста, п на его Богоматерь Пречпстую Богородпцу, всему міру заступнпцу, и на веліікаго Архпстратпга Михапла, п па вс хъ Святыхъ молптвы пад еяся, п молимъ соборн , со слезамп, еже позющп пмъ тсб благочсстпвому Царю, въ нын шаемъ по Боз вашемъ ополчепіп , п всс.иу твоему хрпотолюбпво-ііу вониству, на супостатъ вашпхъ, погаиыхъ языкъ ІІзмаплтеска роду, п покорптп бы вскор вся видшшя п невпдпмыя врагп ваша , п чтобы Господь Богъ совершплъ Царьскос І твое жсланіе п хот піс сердца твоего, помощію u посп шепіемъ велпкаго Архпстратпга Мпхапла п прочихъ Сплъ безплотпыхъ, н молптвамп святаго п велпкаго Іоаниа Прсдтечп, п святыхъ всрховпыхъ Апостолъ Петра п Пав' Щорб. сіе слово пропущ. 2 Талъ же «въ смпрепиой- нудростш . ла, п возлюблепиаго Апостола Іоаппа Богослова, п 12-тп п седмпдесятп святыхъ Апостолъ мо.іптваміі, п молптвалш велпкого Чюдотворца Нпколы, п велшгахъ трехъ Святителей ц Чюдотворцовъ молптвамп, Басплія Великаго, Грпгорья Богослова, Іоанпа Златоустаго, Пстра, п Алекс я, п Іоны, п Лсоптія Чюдотворі^овъ, п посп шенісзіъ святыхъ Христовыхъ Страсхотерпецъ п способішковъ нашпхъ, Георгія, п Дмптрія, и Андрея, п еодора Стратплатовъ, л благочестпвыхъ по Боз ородішковъ вашнхъ, великаго и равна Апостоломъ Вслпкаго Іінязя Владпмера, п святыхъ Страстотерпецъ Бориса п Гд ба, и молптвамп прсподобныхъ п богоносныхъ отець нашпхв Чюдотворцоъъ Сергія, н Варлама, п Кпрпла, ц ПаФиотія, п святаго Веліікаго Князя Алексаидра Иевскаго, п вс хъ благочестпвыхъ сродипкъ вашпхъ, п прочпхъ вс хъ Свяіыхъ молптвазпі, яко да' оградптъ вы Господь Богъ п укр питъ нсвидпмою сплою чсстпаго п жпвотворящаго Креста, п пошлстъ свышс зшлость свою ведикліо на васъ, и спасенп будете. Но тохшо ныи аюлішъ тсбя, благочестпваго Царя Ивана, п брата твоего Князя Владпзіера Оидреевпча, н вс хъ твопхъ велможъ, киязеп, п бояръ, и воеводъ, п все хвое хрпстолюбпвое вопнство, да пребудете въ чпстот , и въ сэіпренш п мудростл, ' п въ ц лозіудріи п покаяніп, п въ прочпхъ доброд тсл хь, ио п паче же молпзгь п благословлясзіъ, да прсбудутъ у тебя, благочестпваго Царя, вс твоп велзіожп п все твое хрпстолюбивое воппство, въ любвп, п въ послушаніц, п въ страс , п въ мпр , п въ соедпненіп, п въ союз ' на врагп, о всезіъ по волп Божісй. Аще Царево ссрдце въ руц Божіп, то ве зіъ подобаетъ по вол БОЛІІП И ПО Царьскозіу вел иыо ходптн, п повііноватііся съ страхолъ п трепстомъ, якоже речс божествепВъ Царств. кн, u ІЦерб. івъ страі і .
Стр.2
295 ный Апостолъ Петръ: «Бога бойтеся, и Царя чтите»; п паки той же Апостодъ рсче:«иетуне Царь мемь носить, но въ месть убо здод - емъ, въ похваду же доброд еіиъ». П по томъ модпмъ u благос.іовлясмъ ваше боголюбство, отиыи п вперсдъ да сохранптеся всп отъ гордостп, п пьяпства, п падсиія душевпаго и гкгеснаго. Да никтоже мнптъ мадъ быти тои гр хъ, гордость п паденіе п піяпство , по ведпкъ суще: по божественному Апостоду, «всякъ піянпца, u бдуднпкъ, п гордьш, не пмать частп въ царьствіп небесн мъ» ; п пакп топ же Лпостолъ рече: «піяппцы, п бдуднпцы, иднхопмци, царьствія ірожія не насд дятъ»; п пакп той же божествснный Апостодъ рсче: ' «ые предщайтсся, пи бдуднпцы, нп предюбод п, іш муаісдожнпкп, нп скотоложипкп, нп рукобдудппкп , ып піяыпцы , нп дпхопмцы, царьствія Божія не насд дятъ». МІІОЗП бо праведшщы, п спдиіи п храбріц п святіи цари, отъ гордостп п піннства падоша. Якожс праведпьш Пой опився обпажися, п посм лоь бысть; такожс п праведный Л.отъ уппвся, паде лютымъ падепіемъ со дв ма дщсрьма. Кто б храбр е Самсопа сидиого? во едішо врсмя осдею чедюстію 1000 пиопдеменнпковъ убп; ы възжадався ведмп хот воды пптп, п ие обр те; толма б свяхъ, помолпся къ Богу, u охъ тоя жс сухія костп, осдія чслюстп, источп воду п уто-г лп жажу, п потомъ многп поб ды сотворп; возгордЬвся жо, іі поед дп же п уппвся падс, п осл пденъ бысть, п бысть шюпдеменньшъ въ посм хъ п пградцще. II кто б Давпда Царя высочас въ доброд тсд хъ ? но мадо воздрсма забывся, п паде отъ яростп, п много о томъ пострада, п до посд дпяго своего издыхаиія, па всякъ дснь п нощь, постслю свою сдезами моча. Кто жъ Содомоиа премудраго бдажеші с? по въ старостп и прп коичпп Въ Царств^ кя. u Щерб. «собравъ отрече». ' Таиъ же шраиосдаішо»; 1 жпвота своего, возгорд вся паде п погибе, N" 160. Кто жъ Израидя боголюбезн ишп? но паденія радп п богоубіпца лвпся, лкожс шішетъ: «с доша людіе ястп п пптп, п въсташа пграти»; ц падоша въ едпнъ день дв тмьт п трп тысящн, ов хъ зеиля пожрв, п пныхъ огнь поиадп. И зшозп въ божественномъ Ппсаніи, въ Иовомъ п въ Ветхомъ, отъ гордости п пьянства п паденія погпбоша; п аще праведныхъ п святыхъ п храбрыхъ п спдныхъ, нетоюю простыхъ, но п царей и пророкъ прехвалныхъ, гордость п впно п падеиіе погубп, колма же пачо найъ, сдабымъ суще и во гр с хъ прсбываіощпмъ, отъ таковыхъ удалятпся п б гатп, акп отъ змія. А сохранпвше слпрепную мудрость н чіістоту> нетокио д вство, no п по закону брака, зіногп поб ды сотворпша, и просдавдсны п спасепы быша: якоже бдагочестпвып псрвыіі Царь Коистянтпнъ, и бдагочестпвып Царь еодосін Ведпкіц, п еодосій Юиыіі, u прочіп Гречестіп Царп православніп2 , по закону брака сохраппвше чпстоту, миогп поб ды еотворпша п просдавдепп быша отъ Бога. Такоже ІІ въ вашелъ Росіпскомъ царьствіп, бдагочестпвый п равноапостодньш святый прад дъ твой, Кпязь Ведпкій Вдадпмсръ Кіевскіи п всся Русіи, п сынове его, н внуцы, п правпуцы, п вс Російстіп Царп, даже п до твоего богов пчанного царьствія, сохрапнвшс чцстоту по закопу брака, миоги доб ды надъ погапы.іш сотворпша н просдавдсны отъ Бога быша, якожо множае п самъ, Царю, в сп храбрость прародитедей твопхъ, Богонъ в ичаніюго Царя Вдадпмера Моиамаха, п храбрато Ведпкаго Киязя Адексаидра Нсвского, и прочпхъ сроднпкъ ТВОІІХЪ, каковы поб ды иадъ погаиымп сотворпша п прославдены отъ Бога быша. Теб же вслпкому Царю' ІІваиу, п брату твосму І пязю Вдадпмсру Опдроевпчю, u всс.чу ваше3 Щорб. сКнязю».
Стр.3
294 № 160, му хрпстодюбпвому вопнству, пып время благопріятио, еже съ Божіею помощію о пстпн ! подвпзатпся, п веліе попеченіе пм тп. .Аще п скорбио прплучптся вамъ претсрп тп, Христа радп , пе отмещ тсся1 двпгохъ тя qapir правд , п призвахъ тл царя правдою, п пріяхъ тя за руку твою, п укр - пихъ тя, да послушаютъ тсбе языцы; п кр постп всякп царемъ разрушу, п двсріг отворю, : «слаДокъ бо, рече, pan п велпко воздаяніе», по боліественому Апостолу ; занеже кто жъ не подвпзавоя ъ пецъ пріятъ, плп кто спяп поб ды сотвори, плп кто почпваяй похвалу пріятъ? пбо бод знп раліаютъ славу п трудм псходатайствуютъ в пцы, ПО речеппому Христову слову во святомъ Еуаіігсліп: «претерп вый же до конгца той спасенъ будетъ». Ты же о Хрпст , о Царю, подвпзайся, п съ прочюш твогпіп хрпстодюбпвымп вопнствы, въ чпстот п въ покаяпіп п въ прочпхъ доброд тсл хъ, якоже шісаше глаголстъ. Ис толпко свершаетсл служба отъ раба, слпко егда оамъ пріндетъ госпрдинъ, опже царъ посылая вопиа па брань3 , но елпко егда самъ прііідетъ. Пыц ліс д по теб , Царю, н сущгоіъ съ тобою, по твоеп храбростп п премудростиой хнтростп, са юму подвпзатпся съ Болаею помощію , п сопротпвнпкы спце і поб дпвъ нпзложптп: пд же бо хощетъ Богъ, поб жается сстества чішъ; а пд же царсво прпшествіе съ Божіею помощію , ту п чпнъ прсходптъ. Но, слпко ведпкъ есп, толпко сипряіі себе; помипай рскшаго: «прп слав будп смпрепъ, прп печалп же мудръ», но. п паче же помііпай, Царю, Спасово Еуаигедьское слово, яко «всякъ возпосяися смпрптся, а смпряяпся возпесется». И того радп сміірепіл, покорптъ Господь Богъ подъ поз твоп вся врагп твоя, п пошлетъ тп Господь способипкы , Апголы своя п Bqr свлтыя Мучснпкп, п смятутъ супостатъ твопхъ, п удол ешн посред врагъ твоихъ, п сбудется па теб , бдагочестивомъ Цар , Божіс слово Пророкомъ речсшіое: «Азъ воз1 3 3 Щерб. іяъ пстішіі з. Тяж. чіе отметатпсяі. Въ Царста. ки. п Щерб, «браішоіі. п грады не затворятся тсб : Азъ предъ тобою 1ІО "ДУ; п горьт іюровпяю, п двсрн м дпыя сокрушу, п затворы жед зныя сломдіО". Сс твердое п честное п кр пкос царъство да дастъ Господь вь рукц твоп, п сыповомъ сыиовъ твопхъ, въ родъ и родъ, ц въ в кп, Богомъ утвсржеіигаи Царю! А еліе, благочестнвьш Цлрю, въ оподчопш по Боз вашего прсчестнаго подвпга п благочестія п поб ды па супостатъ вашпхъ, аще сдучптся кому отъ православныхъ хрпстіяпъ, на той браші, до кровп пострадатп за святыя цсрквп п за святую в ру хрпстіянскую п за ШІОЛІССТВО парода людей правосдавпыхъ , п потомъ жпвымъ быти: п т , попстпн , пролгітісмъ свося кровп, очпстятъ прсжпіс своп гр хп , пмнжс по святомъ крещеаіп согр пшди u осквсрнены быдп, о всеиъ о томъ охъ Господа Бога прощены будутъ; и нетокмо ырощсніс гр ховъ отъ Бога подучатъ, за пролптіе своея крови , по п сугубы мзды воспріігаутъ, въ иыи шиемъ в ц прпложеніе д тъ п здравіе жпвоту, но п въ будущемъ в - ц сугубы мзды воспріпмутъ за пролптіе-своея кровп. А еліе случптса кому нып отъ православпыхъ христіянт., на томъ вашсмъ Царьскомъ ополченіп, ыетокмо кровь свою пролілтп, но п до смертп пострадати за святыя церквп, п за православнуіо в ру хрпстіянскую, п за множество народа людсй православпыхъ, пхъже Христосъ пскупп отъ мучитедства честпою своею кровію, п его Хрпстово слово исполнптп: «ипчтожс тол любвп болтп, еже подожпти душу свою за брата своого»: тіп', по речснпому Господпю словссп, второс мученпче* Щерб. ісеб .» 1 Вь Царств. кп. п Щерй. въ едіпі. чіісл .
Стр.4
295 скоо крещеиіе воспріимутъ, п пролптіемъ своея крови очистятся, u омыютъ отъ душа сквсрну свопхъ' согр шеніи, п добр очпстяхъ свою душу отъ гр хъ, п воспріпмутъ отъ Господа Бога, въ тд нныхъ м сто, нетл нная п небесная, и въ труда м сто, вхояіденіе вьшпяго града Ісрусалпма п пасд діе; а за оружіе п за б.іагостраданіс т лесное, в чпыхъ благъ воспріятіс, и за мсчиое ус ченіе п копеішое прободеиіс, съ Мучсвшш п со Ангслы радость иепзрсчеппую, по божсотвешіому Апостолу речеішос воспріпмутъ: «пхъжс око не впд , 'р ухо ис слыша, п на ссрдцс чслов ку не в.зыде, яже уготова Богъ дюбящпмъ сго" ; въ день оиъ, огъ Мздовоздатсля, праведпаго Судіп, Господа Бога, тсрп нія в ицы воспріпмутъ н покоп в чиыя жпзпп въ безконечпыя в кп, амшіь. Пашого же смпрснія совсршепное благословеиіс, п молитва соборцая, богоспасаемымъ тп полкомъ вашпмъ, ежс за в ру хрпстіянскую страдатн вс мъ вкуп православпылъ, и по благодатп Святаго Духа, прощепіс н благословеыіе, въ сій в къ н въ будущій, а отъ благаго п милосердаго чслов колюбца Господа Бога, сжо ііеосужсапымъ лредстатп имъ иа страши мъ ого суд*, п со вс мп Святьшп u Правсдиыми благую часть получптп, п нсбесиаго царьствія достоіши да будухъ , егоже молшіъ получптп н вс мъ памъі И пакіі блігодарпмъ ліс u хвалнмъ, о благочестивыіі Царю, о вссмъ вслцкос твое Царъскос ост]эолт міе, п храбрость, п Богомь даыиую тп прсмудрость, о святыхъ цсрквахъ, п за православпую в ру хрпстіяпскую, вслпкую обпду ря •, п за отсчсство мужествеіш стоятіг, п царьскп п храбрьскп по Боз подвпзатпся. Да потщпся о всемъ ', Ца.рю, сохрашгш свдтыя сія Еуаіігсльскія чстьтре запов дн; храбрость, мудрость, правду, 1 Щсро. трп сіи слова пропущ. ' Въ Царств. вя. и Щерб. свс лъ.» ц ломудріе, п потомъ судъ правсдноп u мп- № 160. лость къ согр шающпмъ, по речениому Хрнстомъ во святомъ Еуангеліп: лблажспп мплостпвіи, яко тіп помплованп будутъ»; потомъ рече: «пщ те прсже царьствія небсснаго и правды его^потомъ вся приложатся вамъ»; ппсано бо есть : «с дппа зіудрость челов комъ, п возрастъ старостп сго жптіе ііескворно», и пакп: «дап премудру впну, п премудръ будетъ; сказаи праведиому, пряложптъ пріішатп, п еже разум тн закопъ, помысла есть блага.» Спиъ бо образомъ много пожпвешп время, Царю, н приложатея тп л та жпвоту. Съ спмц же вс - мп, да будетъ свышс Божія благодать, п мпръ, п мплость, вкуп же п спасеніе отъ Господа п Спаса нашего Іпсуоа Хрпста, п Пречпстыя егоМатере молптва u покровъ, п вс хъ Святыхъ молптвы п благословеиіе, да п нашсго смпрепія вслпкое чслобптіс п благословспіе п модптвы соборные, да п всемірпые молптвы всегда да б^^дутъ на теб иа нашемъ велпкомъ п благородпомъ Господар , православиоліъ и Богов нчашюмъ Цар п ВеликОіііъ Кпяз ІІвап Васп.іьевич , всса Русіп СамодержцЬ, и на твоемъ хрпстолюбпвомъ воппств , и умножптъ Господь л та жіівота вашего, п возвысптъ Господь дссніщу твою Царьскую падо вс мп твотш педругп п врагп, п устроптъ Госиодь Богъ царьство твое мпрно u в чно, въ родъ п родъ, п во многіе роды u на в кп. Лмппь. Пнсапо иа Москв , въ л то 7060 Іюлл въ 15 дсиь ^ II. Прсосвяіцеппому отцу пашему Макарію, Мптрополиту всеа Русіп, Царь п Веліітаіі Кплзь ІІваиъ Васіільсвіічь всеа Русіи чсломъ бьстъ. Писалъ ecu, господішс, къ паиъ въ своеіі грамот , поучая пасъ престатц отъ гр хъ, п утвсржап по б.іагочестііі поборати : п мы, госпо3 Въ Цлрств. кп. «7005 Ію.ія въ 13 двдь»; ІЦерб. іг70С5 Іюля въ 15».
Стр.5
Акты_исторические,_собранные_и_изданные_Археографическою_коммиссиею_[Текст]_1334-1598._Т._1_(2).pdf
I ПОГРЪШНОСТИ. Стран. 2 7 11 — 19- .*• - " -^ кол. 1 1 2 вішзу 2 2 1 2 — ^ ЬЪ °^ • ^ "0 94 •'•' 104 — 106 11° — 11" 20^25 366 •^б 394 *17 • • • 419- • 428 429 432 1- • -, 2 1 2 1 • • 2 1 -- I 2 — . . 2 1 ^ ^ 1 2. 1 2 1 2 1 2 1 2 22 32) к ( 28. строк. 33 17 11-12 6... . 18 15 27 ; 4 7 38 1-2 27 . 30 21 12 7. . . 2 31 32 38 38-39 41 21 35 36-37 13 10 20 1 Напешшамо. ВОІІЬ около 1382. того го страни ростршами . такъ отъ по же сиротъ слободчанъ праАндрей пришда; не тишину мнитъ безчинное въ Божіу послышится но на нашемъ на того, ирестъяиат показати Богъ, Царю, Ахмету пе съ зжу; подъ, здомъ денегъ сыйа оттоху выданымъ, кабалныхъ,. . заселыюе . нашъ ; . Лолжт штать. въ онь 1382. того страницы. растршами такъ понеже ; крестьянъ • слобожат правоАндрей; пришда нетишину мнимъ безчинное .-. . .по Божію ; . TO слышится ио и не иа нашемъ на томъ, іірест.ълнамъ села Пртащкаго поиаказати Господь Богъ, . . . царю Мамутяку,' не съ зжу» ; подъ здомъ деи ихъ сана : • • • отдоху выданымъ каОадиыХъ зас чиое нашъ, f
Стр.1